[38] ἀφ' οὗ δὴ καὶ ἐφθονήθη μάλιστα˙ καὶ δὴ καὶ ὅτι διήλεγχε τοὺς μέγα φρονοῦντας ἐφ' ἑαυτοῖς ὡς ἀνοήτους, καθάπερ ἀμέλει καὶ Ἄνυτον, ὡς καὶ ἐν τῷ Πλάτωνός ἐστι Μένωνι (89e-95a). οὗτος γὰρ οὐ φέρων τὸν ὑπὸ Σωκράτους χλευασμὸν πρῶτον μὲν ἐπήλειψεν αὐτῷ τοὺς περὶ Ἀριστοφάνην, ἔπειτα καὶ Μέλητον συνέπεισεν ἀπενέγκασθαι κατ' αὐτοῦ γραφὴν ἀσεβείας καὶ τῶν νέων διαφθορᾶς. Ἀπηνέγκατο μὲν οὖν τὴν γραφὴν ὁ Μέλητος, εἶπε δὲ τὴν δίκην Πολύευκτος, ὥς φησι Φαβωρῖνος ἐν Παντοδαπῇ ἱστορίᾳ (FHG III. 583)˙ συνέγραψε δὲ τὸν λόγον Πολυκράτης ὁ σοφιστής, ὥς φησιν Ἕρμιππος (FHG III. 43), ἢ Ἄνυτος, ὥς τινες˙ προητοίμασε δὲ πάντα Λύκων ὁ δημαγωγός. [38] Da allora egli fu invidiato moltissimo; specialmente perché tacciava di stolta insipienza quelli che molto presumevano di sé, come, per esempio, Anito; e ciò risulta anche dal Menone di Platone. 111* Mal sopportò costui la canzonatura di Socrate e prima attirò contro di lui Aristofane e i suoi amici, poi indusse Meleto a intentargli processo, sotto l'accusa di empietà e di corruzione dei giovani. L'atto di accusa fu presentato da Meleto, il discorso fu pronunziato da Polieucto, come dice Favorino 112* nella Storia Varia; il discorso fu redatto dal sofista Policrate, come dice Ermippo, 113* o da Anito, come sostengono altri; tutti i preparativi procedurali furono assolti dal demagogo Licone.