[37] Ἀρίστων Μιλτιάδου Χῖος, ὁ τὴν ἀδιαφορίαν εἰσηγησάμενος. Ἥριλλος Καρχηδόνιος, ὁ τὴν ἐπιστήμην τέλος εἰπών. Διονύσιος ὁ μεταθέμενος εἰς τὴν ἡδονήν˙ διὰ γὰρ σφοδρὰν ὀφθαλμίαν ὤκνησεν ἔτι λέγειν τὸν πόνον ἀδιάφορον˙ οὗτος ἦν Ἡρακλεώτης. Σφαῖρος Βοσποριανός˙ Κλεάνθης Φανίου Ἄσσιος, ὁ διαδεξάμενος τὴν σχολήν˙ ὃν καὶ ἀφωμοίου ταῖς σκληροκήροις δέλτοις, αἳ μόλις μὲν γράφονται, διατηροῦσι δὲ τὰ γραφέντα. διήκουσε δ' ὁ Σφαῖρος καὶ Κλεάνθους μετὰ τὴν Ζήνωνος τελευτήν˙ καὶ λέξομεν περὶ αὐτοῦ ἐν τῷ Περὶ Κλεάνθους. [37] Ἀρίστων Μιλτιάδου Χῖος, ὁ τὴν ἀδιαφορίαν εἰσηγησάμενος. Ἥριλλος Καρχηδόνιος, ὁ τὴν ἐπιστήμην τέλος εἰπών. Διονύσιος ὁ μεταθέμενος εἰς τὴν ἡδονήν˙ διὰ γὰρ σφοδρὰν ὀφθαλμίαν ὤκνησεν ἔτι λέγειν τὸν πόνον ἀδιάφορον˙ οὗτος ἦν Ἡρακλεώτης. Σφαῖρος Βοσποριανός˙ Κλεάνθης Φανίου Ἄσσιος, ὁ διαδεξάμενος τὴν σχολήν˙ ὃν καὶ ἀφωμοίου ταῖς σκληροκήροις δέλτοις, αἳ μόλις μὲν γράφονται, διατηροῦσι δὲ τὰ γραφέντα. διήκουσε δ' ὁ Σφαῖρος καὶ Κλεάνθους μετὰ τὴν Ζήνωνος τελευτήν˙ καὶ λέξομεν περὶ αὐτοῦ ἐν τῷ Περὶ Κλεάνθους. [37] Ἀρίστων Μιλτιάδου Χῖος, ὁ τὴν ἀδιαφορίαν εἰσηγησάμενος. Ἥριλλος Χαλχηδόνιος, ὁ τὴν ἐπιστήμην τέλος εἰπών. [4685] Διονύσιος ὁ μεταθέμενος εἰς τὴν ἡδονήν˙ διὰ γὰρ σφοδρὰν ὀφθαλμίαν ὤκνησεν ἔτι λέγειν τὸν πόνον ἀδιάφορον˙ οὗτος ἦν Ἡρακλεώτης. Σφαῖρος Βοσποριανός˙ Κλεάνθης Φανίου Ἄσσιος, ὁ διαδεξάμενος τὴν σχολήν˙ ὃν καὶ ἀφωμοίου ταῖς σκληροκήροις δέλτοις, αἳ μόλις μὲν [46810] 〈ἐγ〉γράφονται, διατηροῦσι δὲ τὰ γραφέντα. Διήκουσε δὲ ὁ Σφαῖρος καὶ Κλεάνθους μετὰ τὴν Ζήνωνος τελευτήν˙ καὶ λέξομεν περὶ αὐτοῦ ἐν τῷ Περὶ Κλεάνθους.