[37] καὶ σὺ μέν," εἶπε, "χηνῶν βοώντων ἀνέχῃ;" τοῦ δὲ εἰπόντος, "ἀλλά μοι ᾠὰ καὶ νεοττοὺς τίκτουσι," "κἀμοί," φησί, "Ξανθίππη παιδία γεννᾷ." ποτὲ αὐτῆς ἐν ἀγορᾷ καὶ θοἰμάτιον περιελομένης συνεβούλευον οἱ γνώριμοι χερσὶν ἀμύνασθαι˙ "νὴ Δί'," εἶπεν, "ἵν' ἡμῶν πυκτευόντων ἕκαστος ὑμῶν λέγῃ, εὖ Σώκρατες, εὖ Ξανθίππη;" ἔλεγε συνεῖναι τραχείᾳ γυναικὶ καθάπερ οἱ ἱππικοὶ θυμοειδέσιν ἵπποις. "ἀλλ' ὡς ἐκεῖνοι," φησί, "τούτων κρατήσαντες ῥᾳδίως τῶν ἄλλων περιγίνονται, οὕτω κἀγω Ξανθίππῃ χρώμενος τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις συμπεριενεχθήσομαι."
Ταῦτα δὴ καὶ τοιαῦτα λέγων καὶ πράττων πρὸς τῆς Πυθίας ἐμαρτυρήθη, Χαιρεφῶντι ἀνελούσης ἐκεῖνο δὴ τὸ περιφερόμενον (Schol. Arethae ad Apol. 21a, Schol. Ar. Nub. 144).

ἀνδρῶν ἁπάντων Σωκράτης σοφώτατος.

[37] καὶ σὺ μέν," εἶπε, "χηνῶν βοώντων ἀνέχῃ;" τοῦ δὲ εἰπόντος, "ἀλλά μοι ᾠὰ καὶ νεοττοὺς τίκτουσι," "κἀμοί," φησί, "Ξανθίππη παιδία γεννᾷ." ποτὲ αὐτῆς ἐν ἀγορᾷ καὶ θοἰμάτιον περιελομένης συνεβούλευον οἱ γνώριμοι χερσὶν ἀμύνασθαι, "νὴ Δί'," εἶπεν, "ἵν' ἡμῶν πυκτευόντων ἕκαστος ὑμῶν λέγῃ, εὖ Σώκρατες, εὖ Ξανθίππη;" ἔλεγε συνεῖναι τραχείᾳ γυναικὶ καθάπερ οἱ ἱππικοὶ θυμοειδέσιν ἵπποις. "ἀλλ' ὡς ἐκεῖνοι," φησί, "τούτων κρατήσαντες ῥᾳδίως τῶν ἄλλων περιγίνονται, οὕτω κἀγὼ Ξανθίππῃ χρώμενος τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις συμπεριενεχθήσομαι."
Ταῦτα δὴ καὶ τοιαῦτα λέγων καὶ πράττων πρὸς τῆς Πυθίας ἐμαρτυρήθη, Χαιρεφῶντι ἀνελούσης ἐκεῖνο δὴ τὸ περιφερόμενον,

ἀνδρῶν ἁπάντων Σωκράτης σοφώτατος.

Καὶ σὺ μέν," εἶπε, "χηνῶν βοώντων [11715] ἀνέχῃ;" [37] Τοῦ δὲ εἰπόντος, " Ἀλλά μοι ᾠὰ καὶ νεοττοὺς τίκτουσι," "Κἀμοί," φησί, "Ξανθίππη παιδία γεννᾷ." Ποτὲ αὐτῆς ἐν ἀγορᾷ καὶ θοἰμάτιον αὐτοῦ περιελομένης, ὠς συνεβούλευον οἱ γνώριμοι χερσὶν ἀμύνασθαι,"Νὴ Δί'," [1181] εἶπεν, "ἵν' ἡμῶν πυκτευόντων ἕκαστος ὑμῶν λέγῃ, εὖ Σώκρατες, εὖ Ξανθίππη;" Ἔλεγε συνεῖναι τραχείᾳ γυναικὶ καθάπερ οἱ ἱππικοὶ θυμοειδέσιν ἵπποις. " Ἀλλ' ὡς ἐκεῖνοι," φησί, "τούτων κρατήσαντες ῥᾳδίως τῶν ἄλλων [1185] περιγίνονται, οὕτω κἀγω Ξανθίππῃ χρώμενος τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις καλῶς συμπεριενεχθήσομαι."
Ταῦτα δὴ καὶ τοιαῦτα λέγων καὶ πράττων πρὸς τῆς Πυθίας ἐμαρτυρήθη, Χαιρεφῶντι ἀνελούσης ἐκεῖνο δὴ τὸ περιφερόμενον˙

[11810] Ἀνδρῶν ἁπάντων Σωκράτης σοφώτατος.