[37] καὶ σὺ μέν," εἶπε, "χηνῶν βοώντων ἀνέχῃ;" τοῦ δὲ εἰπόντος, "ἀλλά μοι ᾠὰ καὶ νεοττοὺς τίκτουσι," "κἀμοί," φησί, "Ξανθίππη παιδία γεννᾷ." ποτὲ αὐτῆς ἐν ἀγορᾷ καὶ θοἰμάτιον περιελομένης συνεβούλευον οἱ γνώριμοι χερσὶν ἀμύνασθαι˙ "νὴ Δί'," εἶπεν, "ἵν' ἡμῶν πυκτευόντων ἕκαστος ὑμῶν λέγῃ, εὖ Σώκρατες, εὖ Ξανθίππη;" ἔλεγε συνεῖναι τραχείᾳ γυναικὶ καθάπερ οἱ ἱππικοὶ θυμοειδέσιν ἵπποις.

"ἀλλ' ὡς ἐκεῖνοι," φησί, "τούτων κρατήσαντες ῥᾳδίως τῶν ἄλλων περιγίνονται, οὕτω κἀγω Ξανθίππῃ χρώμενος τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις συμπεριενεχθήσομαι."
Ταῦτα δὴ καὶ τοιαῦτα λέγων καὶ πράττων πρὸς τῆς Πυθίας ἐμαρτυρήθη, Χαιρεφῶντι ἀνελούσης ἐκεῖνο δὴ τὸ περιφερόμενον
(Schol. Arethae ad Apol. 21a, Schol. Ar. Nub. 144).

ἀνδρῶν ἁπάντων Σωκράτης σοφώτατος.

[37] «E tu - soggiunse - non sopporti lo starnazzare delle oche?» E poiché Alcibiade obbiettò: 108* «Ma esse mi producono uova e paperi», Socrate replicò: «Ma anche a me Santippe genera i figli». Una volta in pieno mercato Santippe gli strappò il mantello: i suoi amici lo incitavano a menare le mani per punirla, «Sì per Zeus - disse - perché, mentre noi facciamo il pugilato, ciascuno di voi faccia il tifo: 'Forza Socrate!' 'Brava Santippe!'» Diceva che con una donna di carattere aspro bisogna comportarsi come i cavalieri con i cavalli focosi: «Come quelli dopo aver domato i cavalli furiosi la spuntano facilmente sugli altri, così anch'io abituato a convivere con Santippe mi troverò a mio agio con tutti gli altri uomini». 109*
Tali e simili detti e fatti si ebbero la testimonianza della Pitia, che a Cherefonte diede quel celebre responso:

Di tutti gli uomini Socrate il più saggio. 110*