[2] χρόνον δέ τινα διατρίψαντα αὐτόθι καὶ μαθητὰς ἀθροίσαντα πάλιν ἐπανελθεῖν εἰς Ἀθήνας ἐπὶ Ἀναξικράτους˙
καὶ μέχρι μέν τινος κατ' ἐπιμιξίαν τοῖς ἄλλοις φιλοσοφεῖν, ἔπειτα ἰδίᾳ ἀποφαίνεσθαι τὴν ἀπ' αὐτοῦ κληθεῖσαν αἵρεσιν συστήσαντα. ἐφάψασθαι δὲ φιλοσοφίας αὐτός φησιν
(fg. 179 Us.) ἔτη γεγονὼς τεσσαρεσκαίδεκα. Ἀπολλόδωρος δ' ὁ Ἐπικούρειος ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τοῦ Ἐπικούρου βίου φησὶν ἐλθεῖν αὐτὸν ἐπὶ φιλοσοφίαν καταγνόντα τῶν γραμματιστῶν ἐπειδὴ μὴ ἐδυνήθησαν ἑρμηνεῦσαι αὐτῷ τὰ περὶ τοῦ παρ' Ἡσιόδῳ χάους. φησὶ δ' Ἕρμιππος (FHG III. 45) γραμματοδιδάσκαλον αὐτὸν γεγενῆσθαι, ἔπειτα μέντοι περιτυχόντα τοῖς Δημοκρίτου βιβλίοις ἐπὶ φιλοσοφίαν ᾆξαι˙
[2] Ivi si trattenne per un certo tempo e raccolse intorno a sé dei discepoli, ma poi ritornò in Atene, arconte Anassicrate. 4*
Fino ad un certo tempo coltivò la filosofia insieme con gli altri maestri, poi fece parte per se stesso e fondò la scuola che da lui prese nome. Egli stesso narra che ebbe il primo contatto con la filosofia all'età di quattordici anni. Apollodoro l'Epicureo, nel primo libro della Vita di Epicuro, afferma che si volse alla filosofia dopo aver ripudiato i maestri di scuola, perché non seppero spiegargli il Caos in Esiodo 5*. Ermippo 6* però afferma che egli stesso fu maestro di scuola e che successivamente fu la lettura delle opere di Democrito 7* a indirizzarlo decisamente alla filosofia.