[36] Τῷ πριαμένῳ αὐτὸν Ξενιάδῃ φησί, "ἄγε ὅπως τὸ προσταττόμενον ποιήσεις." τοῦ δ' εἰπόντος (E. Med. 410),

ἄνω ποταμῶν χωροῦσι παγαί,

"εἰ δὲ ἰατρὸν ἐπρίω νοσῶν, οὐκ ἄν," ἔφη, "αὐτῷ ἐπείθου, ἀλλ' εἶπες ἂν ὡς ἄνω ποταμῶν χωροῦσι παγαί;" ἤθελέ τις παρ' αὐτῷ φιλοσοφεῖν˙ ὁ δέ οἱ σαπέρδην δοὺς ἐκέλευσεν ἀκολουθεῖν. ὡς δ' ὑπ' αἰδοῦς ῥίψας ἀπῆλθε, μετὰ χρόνον ὑπαντήσας αὐτῷ καὶ γελάσας λέγει, "τὴν σὴν καὶ ἐμὴν φιλίαν σαπέρδης διέλυσε."


Διοκλῆς δ' οὕτως ἀναγράφει. εἰπόντος τινὸς αὐτῷ, "ἐπίταττε ἡμῖν, Διόγενες," ἀπαγαγὼν αὐτὸν ἡμιωβολίου τυρὸν ἐδίδου φέρειν˙ ἀρνησαμένου δέ, "τὴν σήν," ἔφη, "καὶ ἐμὴν φιλίαν ἡμιωβολίου τυρίδιον διαλέλυκε."

[36] Al suo compratore Seniade disse: «Bada ad eseguire i miei ordini!» E Seniade: 69*

Rimontano i fiumi alle sorgenti.

E Diogene: «Se tu ammalato avessi acquistato un medico, gli obbediresti o gli reciteresti 'Rimontano i fiumi alle sorgenti?'» 70* Ad un tale che voleva studiare filosofia presso di lui pose in mano un tonno e gli ordinò di seguirlo. L'altro si vergognò di portarlo, lo gettò via e scomparve. Dopo qualche tempo lo incontrò e ridendo gli disse: «Un tonno interruppe la nostra amicizia». Diocle da un'altra versione dell'aneddoto: un tale gli disse: «Ai tuoi ordini, Diogene!»; Diogene lo prese con sé e gli diede da portare un pezzo di cacio di mezzo obolo; poiché l'altro si rifiutò, Diogene esclamò: «Un pezzo di cacio di mezzo obolo ha rotto la nostra amicizia».