[35] ἀλλὰ ἀρχαῖαι, τὸν δ' ὑφῃρῆσθαι. διασύρειν τε αὐτοῦ τὰ περὶ τῆς διακοσμήσεως καὶ τοῦ νοῦ, ἐχθρῶς ἔχοντα πρὸς αὐτὸν ὅτι δὴ μὴ προσήκατο αὐτόν. πῶς οὖν κατά τινας ἀκήκοεν αὐτοῦ;Φησὶ δὲ Δημήτριος ἐν Ὁμωνύμοις καὶ Ἀντισθένης ἐν Διαδοχαῖς
(FGrH 508 F 12) ἀποδημῆσαι αὐτὸν καὶ εἰς Αἴγυπτον πρὸς τοὺς ἱερέας γεωμετρίαν μαθησόμενον καὶ πρὸς Χαλδαίους εἰς τὴν Περσίδα καὶ εἰς τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν γενέσθαι. τοῖς τε γυμνοσοφισταῖς φασί τινες συμμῖξαι αὐτὸν ἐν Ἰνδίᾳ καὶ εἰς Αἰθιοπίαν ἐλθεῖν. τρίτον τε ὄντα ἀδελφὸν νείμασθαι τὴν οὐσίαν˙ καὶ οἱ μὲν πλείους φασὶ τὴν ἐλάττω μοῖραν ἑλέσθαι τὴν ἐν ἀργυρίῳ, χρείαν ἔχοντα ἀποδημῆσαι τοῦτο κἀκείνων δολίως ὑποπτευσάντων.

[35] bensì arcaiche, e che egli se ne era appropriato; criticava con asprezza e con scherno anche la concezione anassagorea dell'ordinamento universale e della mente; aveva sentimenti ostili verso Anassagora che non l'aveva ammesso come suo alunno. 109* Se questo è vero, come Democrito poté udire le sue lezioni, come vuole sostenere qualcuno?
Demetrio negli Omonimi e Antistene 110* nelle Successioni dei filosofi narrano che egli viaggiò anche verso l'Egitto, per apprendere la geometria dai sacerdoti, e fu in Persia dai Caldei e nel Mar Rosso. Vi è anche una tradizione che Democrito abbia avuto rapporti con i Gimnosofisti in India e che sia giunto in Etiopia. 111* Come terzo fratello, distribuì il patrimonio 112* e, secondo la maggior parte delle fonti, scelse per sé la porzione minore, quella consistente solo di danaro, di cui aveva bisogno per i suoi viaggi, e questo i suoi fratelli avevano astutamente sospettato.