[35] Γεγόνασι δὲ Ζήνωνες ὀκτώ˙ πρῶτος ὁ Ἐλεάτης, περὶ οὗ λέξομεν˙ δεύτερος αὐτὸς οὗτος˙ τρίτος Ῥόδιος, τὴν ἐντόπιον γεγραφὼς ἱστορίαν ἑνιαίαν˙ τέταρτος ἱστορικός, τὴν Πύρρου γεγραφὼς στρατείαν εἰς Ἰταλίαν καὶ Σικελίαν, ἀλλὰ καὶ ἐπιτομὴν τῶν πεπραγμένων Ῥωμαίοις τε καὶ Καρχηδονίοις˙ πέμπτος Χρυσίππου μαθητής, βιβλία μὲν ὀλίγα γεγραφώς, μαθητὰς δὲ πλείστους καταλελοιπώς˙ ἕκτος ἰατρὸς Ἡροφίλειος, νοῆσαι μὲν ἱκανός, γράψαι δ' ἄτονος˙ ἕβδομος γραμματικός, οὗ πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ ἐπιγράμματα φέρεται˙ ὄγδοος Σιδώνιος τὸ γένος, φιλόσοφος Ἐπικούρειος καὶ νοῆσαι καὶ ἑρμηνεῦσαι σαφής. [35] Ve ne furono otto col nome di Zenone: I. di Elea, di cui parleremo; 74* II. il nostro; III. di Rodi, 75* autore di una storia patria in un sol libro; IV. storico della spedizione di Pirro in Italia e in Sicilia ed autore anche d'un'epitome di storia politica di Roma e Cartagine; 76* V. alunno di Crisippo, che scrisse pochi libri, ma lasciò moltissimi discepoli; VI. medico della scuola di Erofilo, pensatore forte e scrittore debole; VII. grammatico, autore tra l'altro anche di epigrammi; VIII. originario di Sidone, filosofo epicureo, perspicuo nel pensiero e nell'esposizione. 77*