[34] φησὶ δ' Ἀριστοτέλης (195 Rose) ἐν τῷ Περὶ τῶν Πυθαγορείων παραγγέλλειν αὐτὸν ἀπέχεσθαι τῶν κυάμων ἤτοι ὅτι αἰδοίοις εἰσὶν ὅμοιοι ἢ ὅτι Ἅιδου πύλαις. ἀγόνατον γὰρ μόνον˙ ἢ ὅτι φθείρει ἢ ὅτι τῇ τοῦ ὅλου φύσει ὅμοιον ἢ ὅτι ὀλιγαρχικόν˙ κληροῦνται γοῦν αὐτοῖς. τὰ δὲ πεσόντα μὴ ἀναιρεῖσθαι, ὑπὲρ τοῦ ἐθίζεσθαι μὴ ἀκολάστως ἐσθίειν ἢ ὅτι ἐπὶ τελευτῇ τινος˙ καὶ Ἀριστοφάνης δὲ τῶν ἡρώων φησὶν εἶναι τὰ πίπτοντα, λέγων ἐν τοῖς Ἥρωσι (Kock 305),μηδὲ γεύεσθ' ἅττ' ἂν ἐντὸς τῆς τραπέζης καταπέσῃ.


Ἀλεκτρυόνος μὴ ἅπτεσθαι λευκοῦ, ὅτι ἱερὸς τοῦ Μηνὸς καὶ ἱκέτης˙ τὸ δ' ἦν τῶν ἀγαθῶν˙ τῷ τε Μηνὶ ἱερός˙ σημαίνει γὰρ τὰς ὥρας. τῶν ἰχθύων μὴ ἅπτεσθαι ὅσοι ἱεροί˙ μὴ γὰρ δεῖν τὰ αὐτὰ τετάχθαι θεοῖς καὶ ἀνθρώποις, ὥσπερ οὐδ' ἐλευθέροις καὶ δούλοις. (καὶ τὸ μὲν λευκὸν τῆς τἀγαθοῦ φύσεως, τὸ δὲ μέλαν τοῦ κακοῦ.)

[34] Aristotele, 75* nel libro Sui Pitagorici, 76* dice che Pitagora proclama di astenersi dalle fave perché sono simili sia al sesso sia alle porte dell'Ade (infatti è l'unica pianta non articolata), sia perché corrompono sia perché sono simili alla natura dell'universo sia perché appartengono all'oligarchia (ché con esse si fa il sorteggio). Proibiva ai suoi discepoli di raccogliere le briciole cadute a terra, sia per abituarli a non mangiare smoderatamente sia perché erano connesse con la morte di una persona; e, secondo Aristofane, le briciole che cadono a terra sono degli eroi, perché appunto negli Eroi dice: 77*

Non gustate ciò che cade nel giro della mensa.

Proibiva anche di mangiare il gallo bianco, perché è sacro al Mese ed è suo supplice (e la supplica era propria dei buoni); ed è sacro al Mese perché indica le ore; ed il bianco è proprio della natura del bene, il nero della natura del male. Proibiva ancora di mangiare i pesci che sono sacri; né bisogna, infatti, offrire le stesse cose agli dèi e agli uomini, così come non si offrono le stesse cose ai liberi e ai servi.