[34] Πρὸς τοὺς εἰπόντας, "γέρων εἶ καὶ λοιπὸν ἄνες," "τί δέ," ἔφη, "εἰ δόλιχον ἔτρεχον, πρὸς τῷ τέλει ἔδει με ἀνεῖναι καὶ μὴ μᾶλλον ἐπιτεῖναι;" κληθεὶς ἐπὶ δεῖπνον οὐκ ἔφη παρέσεσθαι˙ μηδὲ γὰρ πρώην αὐτῷ χάριν ἐγνωκέναι. γυμνοῖς ποσὶ χίονα ἐπάτει καὶ τὰ ἄλλα ὅσα ἄνω προείρηται˙ καὶ ὠμὰ δὲ κρέα ἐπεχείρησε φαγεῖν, ἀλλ' οὐ διῴκησεν.

κατέλαβέ ποτε Δημοσθένην τὸν ῥήτορα ἐν πανδοκείῳ ἀριστῶντα. τοῦ δ' ὑποχωροῦντος, "τοσούτῳ μᾶλλον," ἔφη, "ἔσῃ ἐν τῷ πανδοκείῳ." ξένων δέ ποτε θεάσασθαι θελόντων Δημοσθένην, τὸν μέσον δάκτυλον ἐκτείνας, "οὗτος ὑμῖν," ἔφη, "ἐστὶν ὁ Ἀθηναίων δημαγωγός."
[34] A chi gli diceva: «Sei vecchio, smettila!» rispondeva; «È come se corressi la lunga corsa nello stadio e in vista del traguardo dovessi desistere, invece di insistere ancora». Una volta rifiutò un invito a pranzo, perché l'ultima volta che era stato ospitato non era stato ringraziato. Calpestava la neve a piedi nudi e faceva le altre cose che ho sopra esposte. Tentò anche di mangiare carni crude, ma non riusciva a digerirle. Una volta incontrò l'oratore Demostene che faceva colazione in una taverna. Quando si ritirò, Diogene disse: «Almeno per un pezzo sarai in taverna!» Volendo una volta alcuni stranieri vedere Demostene, egli tese il dito medio 66* e disse: «Eccovi il demagogo degli Ateniesi».