[4] Μυούμενός ποτε τὰ Ὀρφικά, τοῦ ἱερέως εἰπόντος ὅτι οἱ ταῦτα μυούμενοι πολλῶν ἐν ᾅδου ἀγαθῶν μετίσχουσι, "τί οὖν," ἔφη, "οὐκ ἀποθνήσκεις;" ὀνειδιζόμενός ποτε ὡς οὐκ εἴη ἐκ δύο ἐλευθέρων, "οὐδὲ γὰρ ἐκ δύο," ἔφη, "παλαιστικῶν, ἀλλὰ παλαιστικός εἰμι." ἐρωτώμενος διὰ τί ὀλίγους ἔχει μαθητάς, ἔφη, "ὅτι ἀργυρέᾳ αὐτοὺς ἐκβάλλω ῥάβδῳ."


ἐρωτηθεὶς διὰ τί πικρῶς τοῖς μαθηταῖς ἐπιπλήττει, "καὶ οἱ ἰατροί," φησί, "τοῖς κάμνουσιν." ἰδών ποτε μοιχὸν φεύγοντα, "ὡς δυστυχής˙" εἶπε, "πηλίκον κίνδυνον ὀβολοῦ διαφυγεῖν ἐδύνασο." κρεῖττον ἔλεγε, καθά φησιν Ἑκάτων ἐν ταῖς Χρείαις
(Gomoll 21),  εἰς κόρακας ἢ εἰς κόλακας ἐμπεσεῖν˙ οἱ μὲν γὰρ νεκρούς, οἱ δὲ ζῶντας ἐσθίουσιν.

[4] Iniziandosi una volta ai misteri orfici, al sacerdote che diceva che gli iniziati a tali misteri partecipano di molti beni nell'Ade, replicò: «Perché dunque non muori?» Rimproverato da qualcuno perché i suoi genitori non erano nati entrambi liberi, disse: «Non sono nato da due atleti, eppure sono atleta». Interrogato perché mai avesse pochi discepoli, rispondeva: «Perché li caccio via con una verga d'argento». 7* Richiesto perché fosse così aspro nel riprendere i discepoli, disse: «Anche i medici si comportano così con gli ammalati». Una volta vide un adultero in fuga e disse: «Sciagurato! Con un solo obolo avresti potuto evitare così grave pericolo». 8* Ecatone nelle Sentenze (ἐν ταῖς Χρείαις ) tramanda questo suo motto: «È meglio capitare tra i corvi (κόρακες ) che tra gli adulatori (κόλακες): gli uni divorano i cadaveri, gli altri i vivi».