[4] Πλούταρχος δέ φησιν ἐν τῷ Λυσάνδρου βίῳ καὶ Σύλλα φθειρσὶν ἐκζέσαι αὐτόν. ἦν δὲ καὶ τὸ σῶμα διακεχυμένος, ὥς φησι Τιμόθεος ἐν τῷ Περὶ βίων (FHG IV. 523). οὗτος, φησί, πρὸς τὸν ἐρῶντα πλούσιον ἀμόρφου ἔφη, "τί δέ σοι δεῖ τούτου; ἐγὼ γάρ σοι δέκα ταλάντων εὐμορφοτέραν εὑρήσω." Καταλέλοιπε δὲ πάμπλειστα ὑπομνήματα καὶ διαλόγους πλείονας, ἐν οἷς καὶ


Ἀρίστιππον τὸν Κυρηναῖον,
Περὶ πλούτου α´,
Περὶ ἡδονῆς α´,
Περὶ δικαιοσύνης α´,
Περὶ φιλοσοφίας α´,
Περὶ φιλίας α´,
Περὶ θεῶν α´,
Φιλόσοφος α´,
Πρὸς Κέφαλον α´,
Κέφαλος α´,
Κλεινόμαχος ἢ Λυσίας α´,
Πολίτης α´,
Περὶ ψυχῆς α´,

[4] Plutarco nella Vita di Lisandro e Silla 6* afferma che morì di ftiriasi; 7* Timoteo 8* nel suo libro Delle vite riferisce che aveva un corpo snervato dalle dissolutezze. Speusippo - riferisce ancora Timoteo - ad un ricco che amava una donna deforme, disse: «A che ti serve? Io per dieci talenti te ne troverò una più bella». 9* Ha lasciato una grande quantità di commentari e parecchi dialoghi, 10* fra i quali:

Aristippo di Cirene;
Sulla ricchezza, in un libro; 11*
Sul piacere, in un libro;
Sulla giustizia, in un libro;
Sulla filosofia, in un libro;
Sull'amicizia, in un libro;
Sugli déi, in un libro;
Il filosofo, in un libro;
A Cefalo, in un libro;
Cefalo, in un libro;
Clinomaco o Lisia, in un libro;
Il cittadino, in un libro;
Sull'anima, in un libro;