[33] Ὅρκιόν τ' εἶναι τὸ δίκαιον καὶ διὰ τοῦτο Δία ὅρκιον λέγεσθαι. τήν τ' ἀρετὴν ἁρμονίαν εἶναι καὶ τὴν ὑγίειαν καὶ τὸ ἀγαθὸν ἅπαν καὶ τὸν θεόν˙ διὸ καὶ καθ' ἁρμονίαν συνεστάναι τὰ ὅλα. φιλίαν τ' εἶναι ἐναρμόνιον ἰσότητα. τιμὰς θεοῖς δεῖν νομίζειν καὶ ἥρωσι μὴ τὰς ἴσας, ἀλλὰ θεοῖς μὲν ἀεὶ μετ' εὐφημίας λευχειμονοῦντας καὶ ἁγνεύοντας, ἥρωσι δ' ἀπὸ μέσου ἡμέρας.

τὴν δ' ἁγνείαν εἶναι διὰ καθαρμῶν καὶ λουτρῶν καὶ περιρραντηρίων καὶ διὰ τοῦ αὐτὸν καθαρεύειν ἀπό τε κήδους καὶ λεχοῦς καὶ μιάσματος παντὸς καὶ ἀπέχεσθαι βρωτῶν θνησειδίων τε κρεῶν καὶ τριγλῶν καὶ μελανούρων καὶ ᾠῶν καὶ τῶν ᾠοτόκων ζῴων καὶ κυάμων καὶ τῶν ἄλλων ὧν παρακελεύονται καὶ οἱ τὰς τελετὰς ἐν τοῖς ἱεροῖς ἐπιτελοῦντες.

[33] La giustizia è quasi un giuramento e, per questo, Zeus è detto custode dei giuramenti. La virtù, la sanità fisica, ogni bene e la divinità sono armonia: perciò anche l'universo è costituito secondo armonia. 74* Anche l'amicizia è uguaglianza armonica. Bisogna rendere agli dèi e agli eroi onori non uguali, ma agli dèi sempre in sacro silenzio (μετ' εὐφημίας), vestiti di bianco e puri, agli eroi dalla metà del giorno. La purità si consegue con i riti della purificazione e i lavacri e le abluzioni e col tenersi puro da cadaveri e da puerpera e da ogni lordura, e con l'astenersi da carni mangiabili e di animali morti di morte naturale e da triglie e da melanuri e da uova e dagli animali ovipari e dalle fave e da quant'altro viene prescritto da quelli che compiono i riti misterici nei templi.