[33] Ἀναπήρους ἔλεγεν οὐ τοὺς κωφοὺς καὶ τυφλούς, ἀλλὰ τοὺς μὴ ἔχοντας πήραν. εἰσελθών ποτε ἡμιξύρητος εἰς νέων συμπόσιον, καθά φησι Μητροκλῆς ἐν ταῖς Χρείαις, πληγὰς ἔλαβε˙ μετὰ δὲ ἐγγράψας τὰ ὀνόματα εἰς λεύκωμα τῶν πληξάντων περιῄει ἐξημμένος ἕως αὐτοὺς ὕβρει περιέθηκε καταγινωσκομένους καὶ ἐπιπληττομένους.


ἔλεγεν ἑαυτὸν κύνα εἶναι τῶν ἐπαινουμένων, ἀλλὰ μηδένα τολμᾶν τῶν ἐπαινούντων συνεξιέναι ἐπὶ τὴν θήραν. πρὸς τὸν εἰπόντα, "Πύθια νικῶ ἄνδρας," "ἐγὼ μὲν οὖν," εἶπεν, "ἄνδρας, σὺ δ' ἀνδράποδα."
[33] Definiva storpi (ἀναπήρους) non i sordi e i ciechi, ma coloro che non avevano una bisaccia (πήρα). Racconta Metrocle nelle Sentenze che una volta entrato mezzo raso in un festino di giovani fu accolto a legnate. Dopo, egli scrisse su una tavoletta i nomi di coloro che l'avevano colpito e se ne andava in giro con la tavoletta appesa al collo, ricambiando così l'offesa ricevuta e additandoli al disprezzo e al biasimo di tutti. Egli si definiva un cane 65* di quelli universalmente lodati ma, soggiungeva, nessuno di quelli che lo lodavano osava uscire insieme con lui a caccia. Ad un tale che si vantava di vincere gli uomini alle gare pitiche, replicò: «Io vinco uomini, tu schiavi».