[16] Καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτὸν οὕτω˙ (A. Pal. VII. 106)

χαίρετε, καὶ μέμνησθε τὰ δόγματα˙ τοῦτ' Ἐπίκουρος
ὕστατον εἶπε φίλοις τοὔπος ἀποφθίμενος˙
θερμὴν δὲ πύελον γὰρ ἐληλύθεεν καὶ ἄκρατον
ἔσπασεν, εἶτ' Ἀΐδην ψυχρὸν ἐπεσπάσατο.

οὗτος μὲν ὁ βίος τἀνδρός, ἥδε δὲ ἡ τελευτή.
Καὶ διέθετο (fg. 217 Us.) ὧδε˙

"Κατὰ τάδε δίδωμι τὰ ἐμαυτοῦ πάντα Ἀμυνομάχῳ Φιλοκράτους Βατῆθεν καὶ Τιμοκράτει Δημητρίου Ποταμίῳ κατὰ τὴν ἐν τῷ Μητρῴῳ ἀναγεγραμμένην ἑκαέρῳ δόσιν,

[16] Gli abbiamo dedicato il seguente epigramma: 47*

«Addio, e siate memori della mia dottrina!» Queste furono le estreme parole di Epicuro morente agli amici. Ché entrato nella calda tinozza bevve, in un sorso, vino purissimo e il freddo Ade.

Questa fu la vita dell'uomo, questa la morte.
Il suo testamento è il seguente:

Con queste norme testamentarie lego tutti i miei beni ad Aminomaco, figlio di Filocrate, del demo Bate e a Timocrate, figlio di Demetrio, del demo Potamo, secondo la donazione fatta a ciascuno di loro i cui termini sono stati trascritti nel Metroo,