[32] ἀλλὰ καὶ εἰς Ἀγάθωνα (A. Pal. V. 77)˙

τὴν ψυχὴν Ἀγάθωνα φιλῶν ἐπὶ χείλεσιν εἶχον˙
ἦλθε γὰρ ἡ τλήμων ὡς διαβησομένη.

καὶ ἄλλο (A. Pal. V. 78)˙

τῷ μήλῳ βάλλω σε˙ σὺ δ' εἰ μὲν ἑκοῦσα φιλεῖς με,
δεξαμένη τῆς σῆς παρθενίης μετάδος,
εἰ δ' ἄρ' ὃ μὴ γίγνοιτο νοεῖς, τοῦτ' αὐτὸ λαβοῦσα
σκέψαι τὴν ὥρην ὡς ὀλιγοχρόνιος.

〈καὶ ἄλλο〉 (A. Pal. V. 79)˙

μῆλον ἐγώ. βάλλει με φιλῶν σέ τις˙ ἀλλ' ἐπίνευσον,
Ξανθίππη˙ κἀγὼ καὶ σὺ μαραινόμεθα.

[32] Per Agatone compose questo: 96*

Mentre baciavo Agatone, l'anima avevo sulle labbra: l'anima, misera, era pronta a passare dall'altra parte. 97*

Compose quest'altro: 98*

Ti lancio la mela, e se tu veramente vuoi amarmi, accoglila e partecipami la tua verginità. Se poi non vuoi - ciò che non sia - la mela egualmente accogli: considera di quanto breve durata sia la bellezza.


Ed ancora questo: 99*

Una mela io sono, gettata da chi ti ama. Ma consenti, o Santippe: ed io e tu appassiamo.