[32] Ἀλλὰ καὶ λυρίζειν ἐμάνθανεν ἤδη γηραιός, μηδὲν λέγων ἄτοπον εἶναι ἅ τις μὴ οἶδεν ἐκμανθάνειν. ἔτι τε ὠρχεῖτο συνεχές, τῇ τοῦ σώματος εὐεξίᾳ λυσιτελεῖν ἡγούμενος τὴν τοιαύτην γυμνασίαν, ὡς καὶ Ξενοφῶν ἐν Συμποσίῳ φησίν (II. 1620).

ἔλεγε δὲ καὶ προσημαίνειν τὸ δαιμόνιον τὰ μέλλοντα αὐτῷ˙ τό τε εὖ ἄρχεσθαι μικρὸν μὲν μὴ εἶναι, παρὰ μικρὸν δέ˙ καὶ εἰδέναι μὲν μηδὲν πλὴν αὐτὸ τοῦτο [εἰδέναι]. τούς τε τὰ ἀώρια πολλοῦ ἐωνημένους ἀπογινώσκειν ἔλεγεν εἰς τὰς ὥρας ἐλθεῖν. καί ποτε ἐρωτηθείς, τίς ἀρετὴ νέου, "τὸ μηδὲν ἄγαν," εἶπεν.

ἔφασκέ τε δεῖν γεωμετρεῖν μέχρι ἄν τις μέτρῳ δύνηται γῆν παραλαβεῖν καὶ παραδοῦναι.

[32] Inoltre già vecchio apprese a suonare la lira, 99* dicendo che non era per nulla strano apprendere ciò che non si sa. Ancora, danzava regolarmente, ritenendo che un tale esercizio giovasse a mantenere sano il corpo: così riferisce anche Senofonte nel Simposio. 100* Egli diceva che un demone gli prediceva il futuro; il saper obbedire non è poca cosa, ma si conquista a poco a poco; 101* nulla sapeva eccetto che nulla sapeva. Diceva che quelli che compravano ad alto prezzo frutti immaturi non avevano speranza di giungere alla maturità. Una volta gli fu chiesto quale fosse la virtù di un giovine ed egli rispose: «Non eccedere». Era solito dire che bisognava studiare la geometria, fino al punto che uno sapesse misurare la terra che acquistava o che vendeva. 102*