[16] Καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτὸν οὕτω˙ (A. Pal. VII. 106)

χαίρετε, καὶ μέμνησθε τὰ δόγματα˙ τοῦτ' Ἐπίκουρος
ὕστατον εἶπε φίλοις τοὔπος ἀποφθίμενος˙
θερμὴν δὲ πύελον γὰρ ἐληλύθεεν καὶ ἄκρατον
ἔσπασεν, εἶτ' Ἀΐδην ψυχρὸν ἐπεσπάσατο.

οὗτος μὲν ὁ βίος τἀνδρός, ἥδε δὲ ἡ τελευτή.
Καὶ διέθετο (fg. 217 Us.) ὧδε˙ "Κατὰ τάδε δίδωμι τὰ ἐμαυτοῦ πάντα Ἀμυνομάχῳ Φιλοκράτους Βατῆθεν καὶ Τιμοκράτει Δημητρίου Ποταμίῳ κατὰ τὴν ἐν τῷ Μητρῴῳ ἀναγεγραμμένην ἑκατέρῳ δόσιν,

[16] Καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτὸν οὕτω˙

χαίρετε, καὶ μέμνησθε τὰ δόγματα˙ τοῦτ' Ἐπίκουρος
ὕστατον εἶπε φίλοις τοὔπος ἀποφθίμενος˙
θερμὴν δὲ πύελον γὰρ ἐληλύθεεν καὶ ἄκρατον
ἔσπασεν, εἶτ' Ἀΐδην ψυχρὸν ἐπεσπάσατο.

οὗτος μὲν ὁ βίος τἀνδρός, ἥδε δὲ ἡ τελευτή.
Καὶ διέθετο ὧδε˙ "Κατὰ τάδε δίδωμι τὰ ἐμαυτοῦ πάντα Ἀμυνομάχῳ Φιλοκράτους Βατῆθεν καὶ Τιμοκράτει Δημητρίου Ποταμίῳ κατὰ τὴν ἐν τῷ Μητρῴῳ ἀναγεγραμμένην ἑκατέρῳ δόσιν,

Καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτὸν οὕτω˙

[72015] "Χαίρετε, καὶ μέμνησθε τὰ δόγματα˙" τοῦτ' Ἐπίκουρος
ὕστατον εἶπε φίλοις πρωῒ ἀποφθίμενος˙
θερμὴν ἐς πύελον γὰρ ἐληλύθεεν καὶ ἄκρατον
ἔσπασεν, εἶτ' Ἀΐδην ψυχρὸν ἐπεσπάσατο.

[7211] Οὗτος μὲν ὁ βίος τἀνδρός, ἥδε δὲ ἡ τελευτή.
Καὶ διέθετο ὧδε˙ "Κατὰ τάδε δίδωμι τὰ ἐμαυτοῦ πάντα Ἀμυνομάχῳ Φιλοκράτους Βατῆθεν καὶ Τιμοκράτει Δημητρίου Ποταμίῳ κατὰ τὴν ἐν τῷ Μητρῴῳ ἀναγεγραμμένην
[7215] ἑκατέρῳ δόσιν,