[4] Πλούταρχος δέ φησιν ἐν τῷ Λυσάνδρου βίῳ καὶ Σύλλα φθειρσὶν ἐκζέσαι αὐτόν. ἦν δὲ καὶ τὸ σῶμα διακεχυμένος, ὥς φησι Τιμόθεος ἐν τῷ Περὶ βίων (FHG IV. 523). οὗτος, φησί, πρὸς τὸν ἐρῶντα πλούσιον ἀμόρφου ἔφη, "τί δέ σοι δεῖ τούτου; ἐγὼ γάρ σοι δέκα ταλάντων εὐμορφοτέραν εὑρήσω."
Καταλέλοιπε δὲ πάμπλειστα ὑπομνήματα καὶ διαλόγους πλείονας, ἐν οἷς καὶ

Ἀρίστιππον τὸν Κυρηναῖον,
Περὶ πλούτου α´,
Περὶ ἡδονῆς α´,
Περὶ δικαιοσύνης α´,
Περὶ φιλοσοφίας α´,
Περὶ φιλίας α´,
Περὶ θεῶν α´,
Φιλόσοφος α´,
Πρὸς Κέφαλον α´,
Κέφαλος α´,
Κλεινόμαχος ἢ Λυσίας α´,
Πολίτης α´,
Περὶ ψυχῆς α´,
Πρὸς Γρύλλον α´,

[4] Πλούταρχος δέ φησιν ἐν τῷ Λυσάνδρου βίῳ καὶ Σύλλα φθειρσὶν ἐκζέσαι αὐτόν. ἦν δὲ καὶ τὸ σῶμα διακεχυμένος, ὥς φησι Τιμόθεος ἐν τῷ Περὶ βίων. οὗτος, φησί, πρὸς τὸν ἐρῶντα πλούσιον ἀμόρφου ἔφη, "τί δέ σοι δεῖ τούτου; ἐγὼ γάρ σοι δέκα ταλάντων εὐμορφοτέραν εὑρήσω."
Καταλέλοιπε δὲ πάμπλειστα ὑπομνήματα καὶ διαλόγους πλείονας, ἐν οἷς καὶ

Ἀρίστιππον τὸν Κυρηναῖον
Περὶ πλούτου α´.
Περὶ ἡδονῆς α´.
Περὶ δικαιοσύνης α´.
Περὶ φιλοσοφίας α´.
Περὶ φιλίας α´.
Περὶ θεῶν α´.
Φιλόσοφος α´.
Πρὸς Κέφαλον α´.
Κέφαλος α´.
Κλεινόμαχος ἢ Λυσίας α´.
Πολίτης α´.
Περὶ ψυχῆς α´.
Πρὸς Γρύλλον α´.

[4][2585] Πλούταρχος δέ φησιν ἐν τῷ Λυσάνδρου βίῳ καὶ Σύλλα φθειρσὶν ἐκζέσαι αὐτόν. Ἦν δὲ καὶ τὸ σῶμα διακεχυμένος, ὥς φησι Τιμόθεος ἐν τῷ Περὶ βίων. Οὗτος, φασί, πρὸς τὸν πλούσιον ἐρῶντα ἀμόρφου ἔφη, "Τί δέ σοι δεῖ τούτου; Ἐγὼ γάρ σοι δέκα ταλάντων εὐμορφοτέρον [25810] εὑρήσω."
Καταλέλοιπε δὲ πάμπλειστα ὑπομνήματα καὶ διαλόγους πλείονας, ἐν οἷς καὶ˙

〈Πρὸς〉 Ἀρίστιππον τὸν Κυρηναῖον 〈α´〉
Περὶ πλούτου α´,
[25815] Περὶ ἡδονῆς α´,
Περὶ δικαιοσύνης α´,
Περὶ φιλοσοφίας α´,
Περὶ φιλίας α´,
Περὶ θεῶν α´,
[25820] Φιλόσοφος α´,
Πρὸς Κέφαλον α´,
[2591] Κέφαλος α´,
Κλεινόμαχος ἢ Λυσίας α´,
Πολίτης α´,
Περὶ ψυχῆς α´,
[2595] Πρὸς Γρύλλον α´,