[31] μέμνηται τοῦ Ἀριστοδήμου καὶ Ἀλκαῖος οὕτως (LobelPage fg. 360)˙

ὠς γὰρ δή ποτ' Ἀριστόδαμον φαῖσ' οὐκ ἀπάλαμνον ἐν Σπάρτᾳ λόγον
εἴπην˙ χρήματ' ἄνηρ, πένιχρος δ' οὐδ' εἲς πέλετ' ἔσλος.

ἔνιοι δέ φασιν ὑπὸ Περιάνδρου Θρασυβούλῳ τῷ Μιλησίων τυράννῳ πλοῖον ἔμφορτον ἀποσταλῆναι˙ τοῦ δὲ περὶ τὴν Κῴαν θάλασσαν ναυαγήσαντος, ὕστερον εὑρεθῆναι πρός τινων ἁλιένω τὸν τρίποδα.
Φανόδικος δὲ περὶ τὴν Ἀθηναίων θάλασσαν εὑρεθῆναι καὶ ἀνενεχθέντα εἰς ἄστυ γενομένης ἐκκλησίας Βίαντι πεμφθῆναι
(FGrH 397 F 4a)˙ διὰ τί δέ, ἐν τῷ περὶ Βίαντος λέξομεν.

[31] Anche Alceo 118* si ricorda così di Aristodemo:

Così una volta, dicono, Aristodemo in Sparta parole accorte disse: «Danaro, danaro è l'uomo, nessun povero divenne famoso».

Alcuni dicono che una nave carica fu inviata da Periandro a Trasibulo tiranno di Mileto e che naufragò nel mare di Coo; successivamente da alcuni pescatori fu rinvenuto il tripode.
Fanodico 119* dice che fu rinvenuto nel mare di Atene e portato in città; tenuta l'assemblea fu mandato a Biante, per la ragione che esporrò nella Vita di Biante. 120*