[30] Τὴν δ' ἀνθρώπου ψυχὴν διῃρῆσθαι τριχῆ, εἴς τε νοῦν καὶ φρένας καὶ θυμόν. νοῦν μὲν οὖν καὶ θυμὸν εἶναι καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ζῴοις, φρένας δὲ μόνον ἐν ἀνθρώπῳ. εἶναι δὲ τὴν ἀρχὴν τῆς ψυχῆς ἀπὸ καρδίας μέχρις ἐγκεφάλου˙ καὶ τὸ μὲν ἐν τῇ καρδίᾳ μέρος αὐτῆς ὑπάρχειν θυμόν, φρένας δὲ καὶ νοῦν τὰ ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ˙ σταγόνας δ' εἶναι ἀπὸ τούτων τὰς αἰσθήσεις. καὶ τὸ μὲν φρόνιμον ἀθάνατον, τὰ δὲ λοιπὰ θνητά. τρέφεσθαί τε τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ αἵματος˙ τοὺς δὲ λόγους ψυχῆς ἀνέμους εἶναι. ἀόρατόν τ' εἶναι αὐτὴν καὶ τοὺς λόγους, ἐπεὶ καὶ ὁ αἰθὴρ ἀόρατος. [30] L'anima dell'uomo si distingue in tre parti: intelletto, mente e animo (νοῦν καὶ φρένας καὶ θυμόν). L'intelletto e l'animo sono anche in tutti gli altri esseri viventi, la mente solo nell'uomo. Il dominio dell'anima si estende dal cuore fino al cervello; e la parte di essa che è nel cuore è animo, le parti che sono nel cervello sono mente e intelletto. I sensi sono gocce emananti da queste parti. La ragione è immortale, le altre parti sono mortali. L'anima si nutre del sangue; le facoltà dell'anima sono venti. 67* Invisibile è l'anima e le sue facoltà, perché anche l'etere è invisibile.