[30] τὸν δὲ δοῦναι Θαλῇ. Καὶ περιελθεῖν εἰς Χίλωνα, ὃν πυνθάνεσθαι τοῦ Πυθίου τίς αὑτοῦ σοφώτερος˙ καὶ τὸν ἀνειπεῖν Μύσωνα, περὶ οὗ λέξομεν. τοῦτον οἱ περὶ τὸν Εὔδοξον ἀντὶ Κλεοβούλου τιθέασι, Πλάτων δ' ἀντὶ Περιάνδρου (Prot. 343a).
περὶ αὐτοῦ δὴ τάδε ἀνεῖπεν ὁ Πύθιος
(cf. D.S. IX. 6)˙


Οἰταῖόν τινα φημὶ Μύσων' ἐνὶ Χηνὶ γενέσθαι
σοῦ μᾶλλον πραπίδεσσιν ἀρηρότα πευκαλίμῃσιν.


ὁ δ' ἐρωτήσας ἦν Ἀνάχαρσις. Δαΐμαχος δ' ὁ Πλαταιικὸς (FGrH 65 F 6) καὶ Κλέαρχος (Wehrli III, fg. 70) φιάλην ἀποσταλῆναι ὑπὸ Κροίσου Πιττακῷ καὶ οὕτω περιενεχθῆναι. Ἄνδρων δ' ἐν τῷ Τρίποδι (FHG II. 347) Ἀργείους ἆθλον ἀρετῆς τῷ σοφωτάτῳ τῶν Ἑλλήνων τρίποδα θεῖναι˙ κριθῆναι δὲ Ἀριστόδημον Σπαρτιάτην, ὃν παραχωρῆσαι Χίλωνι.

[30] egli la consegnò a Talete ed andò in giro fino a Chilone. Costui chiese al Pitio chi fosse più sapiente di lui: il responso fu Misone, di cui parleremo. 112* (Questo, Eudosso ed i suoi seguaci pongono in vece di Cleobulo, Platone 113* pone in vece di Periandro).
L'oracolo del Pitio è questo: 114*

Uno di Eta, io dico, Misone, nato in Chene che più di te ha la mente fisa alla saggezza.

Chi aveva interrogato era Anacarsi. Daimaco il platonico 115* e Clearco 116* dicono che la coppa fu mandata da Creso a Pittaco e così fu portata in giro. Androne 117* nel Tripode dice che gli Argivi posero come premio della virtù al più sapiente dei Greci un tripode; fu giudicato il più sapiente lo spartano Aristodemo, che poi lo cedette a Chilone.