[29] ὁ δὲ τῷ Διδυμεῖ Ἀπόλλωνι ἀπέστειλεν, εἰπὼν οὕτω κατὰ τὸν Καλλίμαχον (Pf. 191. 76 sq.)˙

Θαλῆς με τῷ μεδεῦντι Νείλεω δήμου
δίδωσι, τοῦτο δὶς λαβὼν ἀριστεῖον.

τὸ δὲ πεζὸν οὕτως ἔχει˙

Θαλῆς Ἐξαμύου Μιλήσιος Ἀπόλλωνι Δελφινίῳ Ἑλλήνων ἀριστεῖον δὶς λαβών.

ὁ δὲ περιενεγκὼν τὴν φιάλην τοῦ Βαθυκλέους παῖς Θυρίων ἐκαλεῖτο, καθά φησιν Ἔλευσις ἐν τῷ Περὶ Ἀχιλλέως (FGrH 55 F 1) καὶ Ἀλέξων ὁ Μύνδιος ἐν ἐνάτῳ Μυθικῶν (FGrH 25 F 1). Εὔδοξος δ' ὁ Κνίδιος καὶ Εὐάνθης ὁ Μιλήσιός (FHG III. 2, n.) φασι τῶν Κροίσου τινὰ φίλων λαβεῖν παρὰ τοῦ βασιλέως ποτήριον χρυσοῦν, ὅπως δῷ τῷ σοφωτάτῳ τῶν Ἑλλήνων˙

[29] Ma costui la inviò ad Apollo Didimeo, con questa dedica secondo Callimaco: 107*

Me che due volte ricevé, premio sovrano, Talete offre al signore del popolo di Nileo.

Ed in prosa così:

Talete, figlio di Essamias, Milesio, ad Apollo Delfinio, dopo averla ottenuta due volte, premio supremo dei Greci.

Il figlio di Baticle che portò in giro la coppa si chiamava Tirione, come attesta Eleusi 108* nel libro Di Achille ed Alessone di Mindo 109* nel nono libro Dei miti. Eudosso di Cnido 110* ed Euante di Mileto 111* narrano che uno degli amici di Creso ricevette dal re una coppa d'oro per consegnarla al più sapiente dei Greci;