[29] Ἀρίστιππος δ' ἐν τῷ τετάρτῳ Περὶ παλαιᾶς τρυφῆς (FHG II. 79) φησιν αὐτὸν Ἀστέρος μειρακίου τινὸς ἀστρολογεῖν συνασκουμένου ἐρασθῆναι, ἀλλὰ καὶ Δίωνος τοῦ προειρημένου - ἔνιοι καὶ Φαίδρου φασί -˙ δηλοῦν δὲ τὸν ἔρωτα αὐτοῦ τάδε τὰ ἐπιγράμματα, ἃ καὶ πρὸς αὐτοῦ γενέσθαι εἰς αὐτούς (A. Pal. VII. 669)˙

ἀστέρας εἰσαθρεῖς Ἀστὴρ ἐμός˙ εἴθε γενοίμην
οὐρανός, ὡς πολλοῖς ὄμμασιν εἰς σὲ βλέπω.

καὶ ἄλλο (A. Pal. VII. 670)˙

ἀστὴρ πρὶν μὲν ἔλαμπες ἐνὶ ζῳοῖσιν Ἑῷος,
νῦν δὲ θανὼν λάμπεις Ἕσπερος ἐν φθιμένοις.

[29] Aristippo nel quarto libro Della lussuria degli antichi 89* dice che Platone fu innamorato del giovinetto Astero, che insieme con lui si esercitava nell'astronomia, ma anche del su menzionato Dione. Alcuni dicono, anche di Fedro. Dimostrano il suo amore questi epigrammi da lui composti per loro: 90*

Gli astri guardi, mio Astero. Vorrei essere il cielo per guardare in te con molti occhi.


Un altro: 91*

Astero, prima brillavi tra i vivi, astro del mattino; ora spento tu brilli Vespero tra spenti.