[28] καὶ ζῆν μὲν πάνθ' ὅσα μετέχει τοῦ θερμοῦ˙ διὸ καὶ τὰ φυτὰ ζῷα εἶναι˙ ψυχὴν μέντοι μὴ ἔχειν πάντα. εἶναι δὲ τὴν ψυχὴν ἀπόσπασμα αἰθέρος καὶ τοῦ θερμοῦ καὶ τοῦ ψυχροῦ. τῷ συμμετέχειν ψυχροῦ αἰθέρος διαφέρειν ψυχὴν ζωῆς˙ ἀθάνατόν τ' εἶναι αὐτήν, ἐπειδήπερ καὶ τὸ ἀφ' οὗ ἀπέσπασται ἀθάνατόν ἐστι. τὰ δὲ ζῷα γεννᾶσθαι ἐξ ἀλλήλων ἀπὸ σπερμάτων, τὴν δ' ἐκ γῆς γένεσιν ἀδύνατον ὑφίστασθαι. τὸ δὲ σπέρμα εἶναι σταγόνα ἐγκεφάλου περιέχουσαν ἐν ἑαυτῇ ἀτμὸν θερμόν˙ ταύτην δὲ προσφερομένην τῇ μήτρᾳ ἀπὸ μὲν τοῦ ἐγκεφάλου ἰχῶρα καὶ ὑγρὸν καὶ αἷμα προΐεσθαι, ἐξ ὧν σάρκας τε καὶ νεῦρα καὶ ὀστᾶ καὶ τρίχας καὶ τὸ ὅλον συνίστασθαι σῶμα˙ ἀπὸ δὲ τοῦ ἀτμοῦ ψυχὴν καὶ αἴσθησιν. [28] Vive tutto quanto partecipa del caldo, perciò anche le piante sono esseri animati: tuttavia non tutti gli esseri animati possiedono l'anima. L'anima è una particella dell'etere caldo e dell'etere freddo, perché partecipa anche dell'etere freddo. L'anima differisce dalla vita; essa è immortale, perché anche ciò da cui si è distaccata è immortale. Gli esseri animati si generano gli uni dagli altri per mezzo di semi; nulla si genera dalla terra spontaneamente. Il seme è una goccia di cervello che contiene in se stesso il vapore caldo; questo, introdotto nella matrice, fa versare dal cervello 63* icore e umidità e sangue, da cui risultano le carni e i nervi e le ossa e i peli e tutto intero il corpo; dal vapore nascono l'anima e il senso.