[27] ὥστε λέγεσθαι ἐπ' αὐτοῦ˙

τὸν δ' οὔτ' ἂρ χειμὼν κρυόεις, οὐκ ὄμβρος ἀπείρων,
οὐ φλὸξ ἠελίοιο δαμάζεται, οὐ νόσος αἰνή,
οὐκ ἔροτις δήμου *ἀναρίθμιος, ἀλλ' ὅ γ' ἀτειρὴς
ἀμφὶ διδασκαλίῃ τέταται νύκτας τε καὶ ἦμαρ.

οἵ γε μὴν κωμικοὶ ἐλάνθανον ἐπαινοῦντες αὐτὸν διὰ τῶν σκωμμάτων.
ἵνα καὶ Φιλήμων φησὶν οὕτως ἐν δράματι Φιλοσόφοις˙
(Kock II, pp. 502 sq.)

εἷς ἄρτος, ὄψον ἰσχάς, ἐπιπιεῖν ὕδωρ.
φιλοσοφίαν καινὴν γὰρ οὗτος φιλοσοφεῖ,
πεινῆν διδάσκει καὶ μαθητὰς λαμβάνει˙

οἱ δὲ Ποσειδίππου.
Ἤδη δὲ καὶ εἰς παροιμίαν σχεδὸν ἐχώρησεν. ἐλέγετο γοῦν ἐπ' αὐτοῦ˙
τοῦ φιλοσόφου Ζήνωνος ἐγκρατέστερος.
ἀλλὰ καὶ Ποσείδιππος Μεταφερομένοις˙ (Kock III, p. 340)

ὥστ' ἐν ἡμέραις δέκα
εἶναι δοκεῖν Ζήνωνος ἐγκρατέστερον.

[27] Sì che di lui si diceva:

Lui né gelido inverno né pioggia senza fine né fiamma del sole né morbo atroce riesce a domare né l'innumerabile 55* baldoria del popolo. Ma infaticabilmente è teso notte e giorno alla conquista della scienza.


E i poeti comici non s'accorgevano che in fondo i loro motteggi si risolvevano in una lode.

Filemone, per esempio, così dice nella sua commedia I filosofi: 56*

La filosofia di quest'uomo è veramente originale. Egli insegna ad aver fame ed ottiene discepoli: un solo pane, un fico come companatico: sopra un sorso d'acqua.

Altri attribuiscono questi versi a Posidippo.
Non passò molto tempo e Zenone divenne quasi proverbiale. Correva il detto: «Più temperato del filosofo Zenone».

Ma invero anche Posidippo nella sua commedia Uomini convertiti
(Μεταφερομένοι) dice: 57*

Sì che per dieci giorni pareva che egli fosse più temperato di Zenone.