[27] Ἄλεξις Μεροπίδι (Kock II. 351)˙

εἰς καιρὸν ἥκεις, ὡς ἔγωγ' ἀπορουμένη
ἄνω κάτω τε περιπατοῦσ' ὥσπερ Πλάτων
σοφὸν οὐδὲν εὕρηκ', ἀλλὰ κοπιῶ τὰ σκέλη.

καὶ ἐν Ἀγκυλίωνι (Kock II. 297)˙

λέγεις περὶ ὧν οὐκ οἶσθα˙ συγγενοῦ τρέχων
Πλάτωνι καὶ γνώσῃ λίτρον καὶ κρόμμυον.

Ἄμφις Ἀμφικράτει (Kock II. 237)˙

-τὸ δ' ἀγαθὸν ὅ τι ποτ' ἐστίν, οὗ σὺ τυγχάνειν
μέλλεις διὰ ταύτην, ἧττον οἶδα τοῦτ' ἐγώ,
ὦ δέσποτ', ἢ τὸ Πλάτωνος ἀγαθόν.
- πρόσεχε δή.

[27] Alessi nella Meropide: 79*

Giusto in tempo sei venuto, ché incerta m'aggiro su e giù, come Platone: nessun saggio consiglio rinvenni, ma mi dolgono le gambe.


E nell'Ancilione: 80*

Parli di cose che non sai, e corri simile a Platone, e alla fin saprai la soda e la cipolla.

Anfide nell'Anficrate: 81*

A. Quel bene, qualunque sia, che tu vuoi ottenere per questa, meno io conosco, o signore, del bene di Platone.
B. Ascolta dunque.