Κεφ. β'.

ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ

[3] Ἀναξιμένης Εὐρυστράτου, Μιλήσιος, ἤκουσεν Ἀναξιμάνδρου. ἔνιοι δὲ καὶ Παρμενίδου φασὶν ἀκοῦσαι αὐτόν. οὗτος ἀρχὴν ἀέρα εἶπε καὶ τὸ ἄπειρον. κινεῖσθαι δὲ τὰ ἄστρα οὐχ ὑπὸ γῆν, ἀλλὰ περὶ γῆν. κέχρηταί τε λέξει Ἰάδι ἁπλῇ καὶ ἀπερίττῳ. Καὶ γεγένηται μέν, καθά φησιν Ἀπολλόδωρος, περὶ τὴν Σάρδεων ἅλωσιν, ἐτελεύτησε δὲ τῇ ἑξηκοστῇ τρίτῃ Ὀλυμπιάδι. Γεγόνασι δὲ καὶ ἄλλοι δύο, Λαμψακηνοί, ῥήτωρ καὶ ἱστορικός, ὃς ἀδελφῆς υἱὸς ἦν τοῦ ῥήτορος τοῦ τὰς Ἀλεξάνδρου πράξεις γεγραφότος. Οὗτος δὴ ὁ φιλόσοφος, καὶ ἐπέστειλεν ὧδε (Hercher 106)˙

Capitolo II

ANASSIMENE

[3] Anassimene, figlio di Euristrato, milesio, fu uditore di Anassimandro; secondo altri fu anche uditore di Parmenide. 6* Ammise come principio l'aria e l'infinito: 7* gli astri si muovono non sotto terra, ma intorno ad essa. Scrisse, con semplicità, senza lenocini formali, in dialetto ionico. Secondo Apollodoro, 8* visse nel tempo della presa di Sardi e morì nella LXIII Olimpiade. 9* Ve ne furono altri due dello stesso nome, entrambi di Lampsaco, l'uno retore, l'altro storico, che era figlio della sorella del retore che scrisse sulle imprese di Alessandro. 10* Il nostro filosofo scrisse queste lettere: