[13] ἐὰν δὲ βούληται Θεόφραστος εἶναι μετὰ τῆς παιδός, καθάπερ πρὸς Νικάνορα˙ εἰ δὲ μή, τοὺς ἐπιτρόπους βουλευομένους μετ' Ἀντιπάτρου καὶ περὶ τῆς παιδὸς καὶ περὶ τοῦ παιδίου διοικεῖν ὅπως ἂν αὐτοῖς δοκῇ ἄριστα εἶναι. ἐπιμελεῖσθαι δὲ τοὺς ἐπιτρόπους καὶ Νικάνορα μνησθέντας ἐμοῦ καὶ Ἑρπυλλίδος, ὅτι σπουδαία περὶ ἐμὲ ἐγένετο, τῶν τε ἄλλων καὶ ἐὰν βούληται ἄνδρα λαμβάνειν, ὅπως μὴ ἀναξίως ἡμῶν δοθῇ. δοῦναι δ' αὐτῇ πρὸς τοῖς πρότερον δεδομένοις καὶ ἀργυρίου τάλαντον ἐκ τῶν καταλελειμμένων καὶ θεραπαίνας τρεῖς, ἐὰν βούληται, καὶ τὴν παιδίσκην ἣν ἔχει καὶ παῖδα τὸν Πυρραῖον˙

[13] Ma se Teofrasto voglia convivere con la ragazza, valga per lui come per Nicanore. 47* Altrimenti, i tutori, d'accordo con Antipatro, per quel che riguarda la ragazza e il ragazzo dispongano nel modo che a loro sembri il migliore. I tutori e Nicanore memori di me e del premuroso affetto che Erpillide mi dimostrò, abbiano cura di lei in ogni altra cosa, e qualora voglia ancora una volta sposarsi, si adoperino perché non sia data a un uomo indegno di noi. Le siano dati, oltre a ciò che ha prima ricevuto, anche un talento d'argento attinto all'eredità e tre serve, se vuole, e l'ancella che ha e lo schiavo Pirreo;