[25] Καὶ πρῶτος τῶν φιλοσόφων ἀντεῖπε πρὸς τὸν λόγον τὸν Λυσίου τοῦ Κεφάλου ἐκθέμενος αὐτὸν κατὰ λέξιν ἐν τῷ Φαίδρῳ. καὶ πρῶτος ἐθεώρησε τῆς γραμματικῆς τὴν δύναμιν. πρῶτός τε ἀντειρηκὼς σχεδὸν ἅπασι τοῖς πρὸ αὐτοῦ, ζητεῖται διὰ τί μὴ ἐμνημόνευσε Δημοκρίτου. τούτου φησὶ Νεάνθης ὁ Κυζικηνὸς (FGrH 84 F 22) εἰς Ὀλύμπια ἀνιόντος τοὺς Ἕλληνας ἅπαντας ἐπιστραφῆναι εἰς αὐτόν˙ ὅτε καὶ Δίωνι συνέμιξε μέλλοντι στρατεύειν ἐπὶ Διονύσιον.
ἐν δὲ τῷ πρώτῳ τῶν Ἀπομνημονευμάτων Φαβωρίνου
(FHG III. 578) φέρεται ὅτι Μιθριδάτης ὁ Πέρσης ἀνδριάντα Πλάτωνος ἀνέθετο εἰς τὴν Ἀκαδήμειαν καὶ ἐπέγραψε˙


"Μιθραδάτης Ὀροντοβάτου Πέρσης Μούσαις εἰκόνα ἀνέθηκε Πλάτωνος, ἣν Σιλανίων ἐποίησε."
[25] E primo dei filosofi contraddisse al discorso di Lisia figlio di Cefalo 67* esponendolo nel Fedro, 68* parola per parola. Primo investigò l'importanza della grammatica. 69* Egli fu il primo ad opporsi a quasi tutti i suoi predecessori, e perciò ci si domanda perché mai egli non abbia menzionato Democrito. 70* Racconta Neante di Cizico 71* che quando egli salì ad Olimpia, tutti i Greci volsero lo sguardo a lui; lì pure allora s'incontrò con Dione che stava per attaccare Dionisio.
Nel primo libro delle Memorie Favorino 72* scrive che Mitridate persiano pose nell'Academia una statua di Platone, che aveva questa iscrizione:

Mitridate, figlio di Orontobate, 73* persiano, dedicò alle Muse questa statua di Platone: Silanione la fece.