[25] ἀρχὴν μὲν τῶν ἁπάντων μονάδα˙ ἐκ δὲ τῆς μονάδος ἀόριστον δυάδα ὡς ἂν ὕλην τῇ μονάδι αἰτίῳ ὄντι ὑποστῆναι˙ ἐκ δὲ τῆς μονάδος καὶ τῆς ἀορίστου δυάδος τοὺς ἀριθμούς˙ ἐκ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ σημεῖα˙ ἐκ δὲ τούτων τὰς γραμμάς, ἐξ ὧν τὰ ἐπίπεδα σχήματα˙ ἐκ δὲ τῶν ἐπιπέδων τὰ στερεὰ σχήματα˙ ἐκ δὲ τούτων τὰ αἰσθητὰ σώματα, ὧν καὶ τὰ στοιχεῖα εἶναι τέτταρα, πῦρ, ὕδωρ, γῆν, ἀέρα˙ μεταβάλλειν δὲ καὶ τρέπεσθαι δι' ὅλων, καὶ γίνεσθαι ἐξ αὐτῶν κόσμον ἔμψυχον, νοερόν, σφαιροειδῆ, μέσην περιέχοντα τὴν γῆν καὶ αὐτὴν σφαιροειδῆ καὶ περιοικουμένην. [25] ἀρχὴν μὲν τῶν ἁπάντων μονάδα˙ ἐκ δὲ τῆς μονάδος ἀόριστον δυάδα ὡς ἂν ὕλην τῇ μονάδι αἰτίῳ ὄντι ὑποστῆναι˙ ἐκ δὲ τῆς μονάδος καὶ τῆς ἀορίστου δυάδος τοὺς ἀριθμούς˙ ἐκ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ σημεῖα˙ ἐκ δὲ τούτων τὰς γραμμάς, ἐξ ὧν τὰ ἐπίπεδα σχήματα˙ ἐκ δὲ τῶν ἐπιπέδων τὰ στερεὰ σχήματα˙ ἐκ δὲ τούτων τὰ αἰσθητὰ σώματα, ὧν καὶ τὰ στοιχεῖα εἶναι τέτταρα, πῦρ, ὕδωρ, γῆν, ἀέρα˙ μεταβάλλειν δὲ καὶ τρέπεσθαι δι' ὅλων, καὶ γίνεσθαι ἐξ αὐτῶν κόσμον ἔμψυχον, νοερόν, σφαιροειδῆ, μέσην περιέχοντα τὴν γῆν καὶ αὐτὴν σφαιροειδῆ καὶ περιοικουμένην. [25] Ἀρχὴν μὲν τῶν ἁπάντων μονάδα˙ ἐκ δὲ τῆς μονάδος ἀόριστον δυάδα ὡς ἂν ὕλην τῇ μονάδι αἰτίῳ ὄντι ὑποστῆναι˙ ἐκ δὲ τῆς μονάδος καὶ τῆς ἀορίστου δυάδος τοὺς ἀριθμούς˙ ἐκ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ σημεῖα˙ ἐκ δὲ τούτων τὰς [58710] γραμμάς, ἐξ ὧν τὰ ἐπίπεδα σχήματα˙ ἐκ δὲ τῶν ἐπιπέδων τὰ στερεὰ σχήματα˙ ἐκ δὲ τούτων τὰ αἰσθητὰ σώματα, ὧν καὶ τὰ στοιχεῖα εἶναι τέτταρα, πῦρ, ὕδωρ, γῆν, ἀέρα˙ μεταβάλλειν καὶ τρέπεσθαι δι' ὅλων. Καὶ γίνεσθαι ἐξ αὐτῶν κόσμον ἔμψυχον, νοερόν, σφαιροειδῆ, μέσην περιέχοντα [58715] τὴν γῆν, καὶ αὐτὴν σφαιροειδῆ καὶ περιοικουμένην.