Κεφ. ε'.

ZHNWN ELEATHS

[25] Ζήνων Ἐλεάτης. τοῦτον Ἀπολλόδωρός φησιν εἶναι ἐν Χρονικοῖς (FGrH 244 F 30a) Πύρητος τὸν δὲ Παρμενίδην φύσει μὲν Τελευταγόρου, θέσει δὲ Παρμενίδου τὸν δὲ Παρμενίδην Πύρητος. περὶ τούτου καὶ Μελίσσου Τίμων φησὶ ταῦτα˙ (PPF 9 B 45)

ἀμφοτερογλώσσου τε μέγα σθένος οὐκ ἀλαπαδνὸν
Ζήνωνος πάντων ἐπιλήπτορος, ἠδὲ Μέλισσον,
πολλῶν φαντασμῶν ἐπάνω, παύρων γε μὲν ἥσσω.

Ὁ δὴ Ζήνων διακήκοε Παρμενίδου καὶ γέγονεν αὐτοῦ παιδικά.
καὶ εὐμήκης ἦν, καθά φησι Πλάτων ἐν τῷ Παρμενίδῃ
(127b), ὁ δ' αὐτὸς ἐν τῷ Σοφιστῇ (216a) καὶ ἐν τῷ Φαίδρῳ (261d) αὐτοῦ μέμνηται καὶ Ἐλεατικὸν Παλαμήδην αὐτὸν καλεῖ.
φησὶ δ' Ἀριστοτέλης
(Rose 65) εὑρετὴν αὐτὸν γενέσθαι διαλεκτικῆς, ὥσπερ Ἐμπεδοκλέα ῥητορικῆς.

Capitolo V

ZENONE DI ELEA

[25] Zenone nacque ad Elea. Apollodoro 78* nella Cronologia riferisce che era figlio di Teleutagora, ma che fu adottato da Parmenide (e Parmenide era figlio di Pirete). 79* Su Zenone e Melisso così si esprime Timone: 80*

E la grande forza, che non facilmente si può debellare, di Zenone capace di sostenere una tesi e il suo contrario 81*aspro critico di tutti, e Melisso, che s'innalza su un mucchio di vane fantasie, solo a poche cedendo.

Zenone fu uditore di Parmenide e divenne suo amasio.
Era di statura alta, come dice Platone nel Parmenide.
82* Platone lo nomina anche nel Sofista 83* e nel Fedro 84* e lo chiama il Palamede di Elea.
Aristotele 85* indica Zenone come inventore della dialettica, e Empedocle della retorica.