[25] πολλάκις δ' ἀφορῶν εἰς τὰ πλήθη τῶν πιπρασκομένων ἔλεγε πρὸς αὑτόν, "πόσων ἐγὼ χρείαν οὐκ ἔχω." καὶ συνεχὲς ἐκεῖνα ἀνεφθέγγετο τὰ ἰαμβεῖα (Kock II. 512)˙


τὰ δ' ἀργυρώματ' ἐστὶν ἥ τε πορφύρα
εἰς τοὺς τραγῳδοὺς χρήσιμ', οὐκ εἰς τὸν βίον.

ὑπερεφρόνησε δὲ καὶ Ἀρχελάου τοῦ Μακεδόνος καὶ Σκόπα τοῦ Κρανωνίου καὶ Εὐρυλόχου τοῦ Λαρισσαίου, μήτε χρήματα προσέμενος παρ' αὐτῶν μήτε παρ' αὐτοὺς ἀπελθών. εὔτακτός τε ἦν τὴν δίαιταν οὕτως ὥστε πολλάκις Ἀθήνησι λοιμῶν γενομένων μόνος οὐκ ἐνόσησε.

[25] Più di una volta, osservando la grande quantità di merce esposta alla vendita, diceva fra sé: «Di quante cose non sento il bisogno!» E incessantemente si ripeteva quei versi giambici:

Opere cesellate d'argento e abiti di porpora sono utili
alla scena del teatro, non alla vita.
78*

Ostentò il suo disprezzo per Archelao di Macedonia e Scopa di Crannone ed Euriloco di Larissa, non accettando loro offerte di danaro né ospitalità nelle loro corti. Ebbe un regime di vita così ordinato che fu l'unico a non contagiarsi durante le frequenti pestilenze scoppiate in Atene.