[12] ἐπίτροπον μὲν εἶναι πάντων καὶ διὰ παντὸς Ἀντίπατρον˙ ἕως δ' ἂν Νικάνωρ καταλάβῃ, ἐπιμελεῖσθαι Ἀριστομένην, Τίμαρχον, Ἵππαρχον, Διοτέλην, Θεόφραστον ἐὰν βούληται καὶ ἐνδέχηται αὐτῷ, τῶν τε παιδίων καὶ Ἑρπυλλίδος καὶ τῶν καταλελειμμένων. καὶ ὅταν ὥρα ᾖ τῇ παιδί, ἐκδόσθαι αὐτὴν Νικάνορι˙ ἐὰν δὲ τῇ παιδὶ συμβῇ τι - ὃ μὴ γένοιτο οὐδὲ ἔσται - πρὸ τοῦ γήμασθαι ἢ ἐπειδὰν γήμηται, μήπω παιδίων ὄντων, Νικάνωρ κύριος ἔστω καὶ περὶ τοῦ παιδίου καὶ περὶ τῶν ἄλλων διοικεῖν ἀξίως καὶ αὐτοῦ καὶ ἡμῶν.


ἐπιμελείσθω δὲ Νικάνωρ καὶ τῆς παιδὸς καὶ τοῦ παιδὸς Νικομάχου, ὅπως ἂν ἀξιοῖ τὰ περὶ αὐτῶν, ὡς καὶ πατὴρ ὢν καὶ ἀδελφός. ἐὰν δέ τι πρότερον συμβῇ Νικάνορι - ὃ μὴ γένοιτο - ἢ πρὸ τοῦ λαβεῖν τὴν παῖδα ἢ ἐπειδὰν λάβῃ, μήπω παιδίων ὄντων, ἐὰν μέν τι ἐκεῖνος τάξῃ, ταῦτα κύρια ἔστω˙

[12] In tutto e per tutto esecutore sia Antipatro. Fino a quando non può subentrare Nicanore, 45* Aristomene, Timarco, Ipparco, Diotele e (se voglia e le circostanze glielo consentano) Teofrasto prendano tutela e cura dei figli, di Erpillide e di tutta l'eredità. Quando la ragazza abbia raggiunto la maturità, sia data in matrimonio a Nicanore; ma se le capiterà qualche sventura - che dio non voglia, né capiterà - prima del matrimonio, o dopo, ma prima che vi siano figli, Nicanore abbia, per quanto riguarda il figlio e tutto il resto, il potere incondizionato di amministrare in modo degno di lui e di noi.
Nicanore abbia cura sia della ragazza sia del piccolo Nicomaco e pensi ai loro bisogni
46* come padre e fratello. Ma nel caso che càpiti a Nicanore qualche sventura - che dio non voglia - o prima di aver sposato la ragazza o dopo, ma prima che vi siano figli, abbiano piena validità le sue disposizioni.