[24] Δεινός τ' ἦν κατασοβαρεύσασθαι τῶν ἄλλων. καὶ τὴν μὲν Εὐκλείδου σχολὴν ἔλεγε χολήν, τὴν δὲ Πλάτωνος διατριβὴν κατατριβήν, τοὺς δὲ Διονυσιακοὺς ἀγῶνας μεγάλα θαύματα μωροῖς ἔλεγε καὶ τοὺς δημαγωγοὺς ὄχλου διακόνους.

ἔλεγε δὲ καὶ ὡς ὅταν μὲν ἴδῃ κυβερνήτας ἐν τῷ βίῳ καὶ ἰατροὺς καὶ φιλοσόφους, συνετώτατον εἶναι τῶν ζῴων νομίζειν τὸν ἄνθρωπον˙ ὅταν δὲ πάλιν ὀνειροκρίτας καὶ μάντεις καὶ τοὺς προσέχοντας τούτοις ἢ τοὺς ἐπὶ δόξῃ καὶ πλούτῳ πεφυσημένους, οὐδὲν ματαιότερον νομίζειν ἀνθρώπου. συνεχές τε ἔλεγεν εἰς τὸν βίον παρεσκευάσθαι δεῖν λόγον ἢ βρόχον.
[24] Era bravo nel trattare gli altri con estrema alterigia. Definiva 'bile' (χολή) la scuola (σχολή) di Euclide, 52* la conversazione di Platone «perdita di tempo» (διατριβήν ~ κατατριβήν), gli agoni dionisiaci grandiose meraviglie per gli sciocchi, i demagoghi ministri della massa. 53*
Ogni volta che vedeva nella vita piloti, medici, filosofi soleva definire l'uomo il più intelligente degli esseri viventi; ma quando vedeva interpreti di sogni e indovini e gente che prestava loro ascolto oppure individui tronfi di vanagloria o di ricchezza, pensava che nulla fosse più vano dell'uomo. Non si stancava di ripetere che nella vita occorre avere la ragione o il laccio (λόγον ἢ βρόχον).