[24] ὅτε καὶ ἀνιόντι αὐτῷ εἰς τὴν ἀκρόπολιν σὺν τῷ Χαβρίᾳ Κρωβύλος ὁ συκοφάντης ἀπαντήσας φησίν˙ "ἄλλῳ συναγορεύσων ἥκεις, ἀγνοῶν ὅτι καὶ σὲ τὸ Σωκράτους κώνειον ἀναμένει;" τὸν δὲ φάναι˙ "καὶ ὅτε ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἐστρατευόμην, ὑπέμενον τοὺς κινδύνους, καὶ νῦν ὑπὲρ τοῦ καθήκοντος διὰ φίλον ὑπομενῶ."


Οὗτος πρῶτος ἐν ἐρωτήσει λόγον παρήνεγκεν, ὥς φησι Φαβωρῖνος ἐν ὀγδόῃ Παντοδαπῆς ἱστορίας
(FHG III. 580). καὶ πρῶτος τὸν κατὰ τὴν ἀνάλυσιν τῆς ζητήσεως τρόπον εἰσηγήσατο Λεωδάμαντι τῷ Θασίῳ. καὶ πρῶτος ἐν φιλοσοφίᾳ ἀντίποδα ὠνόμασε καὶ στοιχεῖον καὶ διαλεκτικὴν καὶ ποιότητα καὶ τοῦ ἀριθμοῦ τὸν προμήκη καὶ τῶν περάτων τὴν ἐπίπεδον ἐπιφάνειαν καὶ θεοῦ πρόνοιαν.

[24] In quell'occasione il sicofante Crobilo s'imbatté in lui mentre saliva insieme con Cabria sull'Acropoli e disse: «Vieni a difendere un altro, ignorando che anche te attende il veleno di Socrate?» Platone rispose: «Anche quando combattevo per la patria, affrontavo i pericoli: anche ora li affronterò, come esige il dovere verso l'amico».
Platone
57* fu il primo a introdurre con una domanda la discussione filosofica, come dice Favorino nell'ottavo libro della Storia Varia 58* e fu il primo ad insegnare a Leodamante di Taso 59* il metodo della ricerca secondo l'analisi. E primo nella filosofia introdusse i termini antipode, 60* elemento, 61* dialettica, 62* qualità, 63* numero oblungo 64* e tra le delimitazioni le superfici piane, 65* e infine la provvidenza divina. 66*