[23] Τρίτον ἦλθε διαλλάξων Δίωνα Διονυσίῳ˙ οὐ τυχὼν δὲ ἄπρακτος ἐπανῆλθεν εἰς τὴν πατρίδα. ἔνθα πολιτείας μὲν οὐχ ἥψατο, καίτοι πολιτικὸς ὢν ἐξ ὧν γέγραφεν. αἴτιον δὲ τὸ ἤδη τὸν δῆμον ἄλλοις πολιτεύμασιν ἐνειθίσθαι.

φησὶ δὲ Παμφίλη ἐν τῷ πέμπτῳ καὶ εἰκοστῷ τῶν Ὑπομνημάτων
(FHG III. 521) ὡς Ἀρκάδες καὶ Θηβαῖοι Μεγάλην πόλιν οἰκίζοντες παρεκάλουν αὐτὸν νομοθέτην˙ ὁ δὲ μαθὼν ἴσον ἔχειν οὐ θέλοντας οὐκ ἐπορεύθη. λόγος ὅτι καὶ Χαβρίᾳ συνεῖπε τῷ στρατηγῷ φεύγοντι θανάτου μηδενὸς τῶν πολιτῶν τοῦτο πρᾶξαι βουληθέντος.
[23] Compì il terzo viaggio per riconciliare Dione a Dionisio; non vi riuscì e se ne tornò in patria. Ivi non partecipò alla vita politica, benché ne avesse tutta la competenza come risulta dalle sue opere. La ragione è che ormai il popolo s'era assuefatto ad un diverso regime politico.
Panfila nel venticinquesimo libro delle Memorie
56* dice che gli Arcadi ed i Tebani quando fondarono Megalopoli lo invitarono come legislatore. Ma egli declinò l'invito, quando apprese che non volevano ammettere l'eguaglianza dei diritti. È altresì fama che egli fu l'unico a prendere le difese dello stratego Cabria reo di delitto capitale, mentre nessun cittadino aveva voluto assumerne l'iniziativa.