[23] Μετὰ δὲ τὰ πολιτικὰ τῆς φυσικῆς ἐγένετο θεωρίας. καὶ κατά τινας μὲν σύγγραμμα κατέλιπεν οὐδέν˙ ἡ γὰρ εἰς αὐτὸν ἀναφερομένη ναυτικὴ ἀστρολογία Φώκου λέγεται εἶναι τοῦ Σαμίου.
Καλλίμαχος δ' αὐτὸν οἶδεν εὑρέτην τῆς ἄρκτου τῆς μικρᾶς, λέγων ἐν τοῖς Ἰάμβοις οὕτως
(Pfeiffer 191. 54 sq.)˙

καὶ τῆς Ἀμάξης ἐλέγετο σταθμήσασθαι
τοὺς ἀστερίσκους, ᾗ πλέουσι Φοίνικες.

κατά τινας δὲ μόνα δύο συνέγραψε, Περὶ τροπῆς καὶ ἰσημερίας, τὰ ἄλλ' ἀκατάληπτα εἶναι δοκιμάσας. δοκεῖ δὲ κατά τινας πρῶτος ἀστρολογῆσαι καὶ ἡλιακὰς ἐκλείψεις καὶ τροπὰς προειπεῖν, ὥς φησιν Εὔδημος ἐν τῇ Περὶ τῶν ἀστρολογουμένων ἱστορίᾳ (Wehrli VIII, fg. 144)˙ ὅθεν αὐτὸν καὶ Ξενοφάνης (DK 21 B 19) καὶ Ἡρόδοτος (I. 74, 2) θαυμάζει. μαρτυρεῖ δ' αὐτῷ καὶ Ἡράκλειτος (DK 22 B 38) καὶ Δημόκριτος (DK 68 B 115a).

[23] Prima si dedicò alla vita politica, poi alla contemplazione della natura e, secondo alcuni, non lasciò scritti. La Astrologia nautica che gli è attribuita si dice sia stata scritta da Foco di Samo. 81*
Callimaco lo conosce quale scopritore dell'Orsa Minore, dicendo così nei Giambi: 82*

E del Carro le piccole stelle si diceva che avesse misurate, con la cui guida navigano i Fenici. 83*

Secondo altri, scrisse due sole opere: Del solstizio e Dello equinozio, ritenendo inintelligibili tutti gli altri fenomeni. Altri ancora attestano che egli fu il primo a coltivare l'astronomia ed a predire le eclissi solari ed a fissare i solstizi d'inverno, come dice Eudemo 84* nella Storia dell'astronomia; di qui deriva l'ammirazione di Senofane 85* e di Erodoto. 86* Gli rendono onorevole testimonianza Eraclito 87* e Democrito. 88*