[22] γένεσίν τ' ἀνθρώπων ἐξ ἡλίου πρῶτον γενέσθαι˙ αὐτὸν δὲ ὑπάρχειν τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρόν, ἐξ ὧν τὰ πάντα συνεστάναι. καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὸν νοῦν ταὐτὸν εἶναι, καθὰ μέμνηται καὶ Θεόφραστος ἐν τοῖς Φυσικοῖς (fg. 6a Diels), πάντων σχεδὸν ἐκτιθέμενος τὰ δόγματα. δισσήν τε ἔφη τὴν φιλοσοφίαν, τὴν μὲν κατὰ ἀλήθειαν, τὴν δὲ κατὰ δόξαν. διὸ καὶ φησί που˙ (DK 28 B 1. 2830)

χρεὼ δέ σε πάντα πυθέσθαι
ἠμὲν Ἀληθείης εὐκυκλέος ἀτρεμὲς ἦτορ,
ἠδὲ βροτῶν δόξας, ταῖς οὐκ ἔνι πίστις ἀληθής.


Καὶ αὐτὸς δὲ διὰ ποιημάτων φιλοσοφεῖ, καθάπερ Ἡσίοδός τε καὶ Ξενοφάνης καὶ Ἐμπεδοκλῆς. κριτήριον δὲ τὸν λόγον εἶπε˙ τάς τε αἰσθήσεις μὴ ἀκριβεῖς ὑπάρχειν. φησὶ γοῦν˙ (DK 28 B 7. 35)

μηδέ σ' ἔθος πολύπερον ὁδὸν κατὰ τήνδε βιάσθω
νωμᾶν ἄσκοπον ὄμμα καὶ ἠχήεσσαν ἀκουὴν
καὶ γλῶσσαν, κρῖναι δὲ λόγῳ πολύδηριν ἔλεγχον.

[22] La creazione dell'uomo procede in primo luogo dal sole; 62* il caldo e il freddo, da cui è formato tutto l'universo, costituiscono l'uomo. 63* L'anima e la mente sono la stessa ed unica cosa, come ricorda anche Teofrasto 64* nei Filosofi naturalisti, dove espone la dottrina di quasi tutti i filosofi. Secondo Parmenide, la filosofia si distingue in due parti, di cui l'una secondo verità, l'altra secondo opinione. Perciò egli afferma in qualche luogo:

Tutto tu devi esperire, non solo l'incrollabile cuore della Verità rotonda 65* ma anche le opinioni dei mortali, che non hanno certezza vera.

Anche Parmenide espose la sua filosofia in versi, come Esiodo, Senofane, 66* Empedocle. Come criterio egli assunse la ragione; affermò che le sensazioni non sono esatte. Egli si esprime così:


Né l'abitudine dai molteplici conati ti tragga a forza per questa via a muovere l'occhio che fallisce la mira e l'orecchio che fa eco, e la lingua, ma con la ragione giudica la prova molto contesa.