[20] ἀπείχετο καταγέλωτος καὶ πάσης ἀρεσκείας οἷον σκωμμάτων καὶ διηγημάτων φορτικῶν. ὀργιζόμενος τ' οὔτε οἰκέτην ἐκόλαζεν οὔτ' ἐλεύθερον οὐδένα. ἐκάλει δὲ τὸ νουθετεῖν πελαργᾶν. μαντικῇ τ' ἐχρῆτο τῇ διὰ τῶν κληδόνων τε καὶ οἰωνῶν, ἥκιστα δὲ τῇ διὰ τῶν ἐμπύρων, ἔξω τῆς διὰ λιβάνου.

θυσίαις τε ἐχρῆτο ἀψύχοις, οἱ δέ φασιν, ὅτι ἀλέκτορσι μόνον καὶ ἐρίφοις καὶ γαλαθηνοῖς τοῖς λεγομένοις ἁπαλίαις, ἥκιστα δὲ ἄρνασιν. ὅ γε μὴν Ἀριστόξενος (Wehrli II, fg. 29a) πάντα μὲν τὰ ἄλλα συγχωρεῖν αὐτὸν ἐσθίειν ἔμψυχα, μόνον δ' ἀπέχεσθαι βοὸς ἀροτῆρος καὶ κριοῦ.

[20] Non irrideva 50* e si teneva lontano da ogni leziosaggine, come le facezie e le storielle volgari. Quando era irato non puniva né schiavo né uomo libero. Chiamava l'ammonire 'riformare' (πελαργᾶν). Perseguiva l'arte mantica solo per mezzo di presagi e di augùri, e per nulla affatto con sacrifici di vittime bruciate col fuoco, eccetto che con l'incenso. Sacrificava esseri inanimati; altri dicono, soltanto galli e capretti e animali lattanti 51* e porcellini, come sono chiamati, gli agnelli no. Aristosseno, 52* d'altra parte, attesta che egli permetteva di cibarsi di tutti gli altri animali, eccetto solo il bue aratore e il montone. 53*