[20] Λυτροῦται δὴ αὐτὸν κατὰ τύχην παρὼν Ἀννίκερις ὁ Κυρηναῖος εἴκοσι μνῶν - οἱ δὲ τριάκοντα - καὶ ἀναπέμπει Ἀθήναζε πρὸς τοὺς ἑταίρους. οἱ δ' εὐθὺς τἀργύριον ἐξέπεμψαν˙ ὅπερ οὐ προσήκατο εἰπὼν μὴ μόνους ἐκείνους ἀξίους εἶναι Πλάτωνος κήδεσθαι.

ἔνιοι δὲ καὶ Δίωνα ἀποστεῖλαί φασι τὸ ἀργύριον καὶ τὸν μὴ προσέσθαι, ἀλλὰ καὶ κηπίδιον αὐτῷ τὸ ἐν Ἀκαδημείᾳ πρίασθαι. τὸν μέντοι Πόλλιν λόγος ὑπό τε Χαβρίου ἡττηθῆναι καὶ μετὰ ταῦτα ἐν Ἑλίκῃ καταποντωθῆναι τοῦ δαιμονίου μηνίσαντος διὰ τὸν φιλόσοφον, ὡς καὶ Φαβωρῖνός φησιν ἐν πρώτῳ τῶν Ἀπομνημονευμάτων
(FHG III. 578).
[20] Anniceride di Cirene 53* che si trovava per caso ad Egina lo riscatta per venti mine, secondo altri per trenta, e lo rimanda in Atene dagli amici, i quali subito gli inviarono il danaro, ma Anniceride lo rifiutò, opponendo che non essi solo erano degni di occuparsi di Platone. Altri affermano che anche Dione inviò il danaro, ma Anniceride non l'accettò, anzi comprò per Platone il piccolo giardino che è nell'Academia. La tradizione vuole - e l'attesta anche Favorino nel primo libro delle Memorie - 54* che Pollide fu sconfitto da Cabria e successivamente naufragò nel mare di Elice, perché il suo comportamento col filosofo aveva suscitato l'ira della divinità.