[19] Ἀκαδημαϊκῆς μὲν οὖν τῆς ἀρχαίας προέστη Πλάτων, τῆς μέσης Ἀρκεσίλαος, τῆς νέας Λακύδης˙ Κυρηναϊκῆς Ἀρίστιππος ὁ Κυρηναῖος, Ἠλιακῆς Φαίδων ὁ Ἠλεῖος, Μεγαρικῆς Εὐκλείδης Μεγαρεύς, Κυνικῆς Ἀντισθένης Ἀθηναῖος, Ἐρετρικῆς Μενέδημος Ἐρετριεύς, Διαλεκτικῆς Κλειτόμαχος Καρχηδόνιος, Περιπατητικῆς Ἀριστοτέλης Σταγειρίτης, Στωϊκῆς Ζήνων Κιτιεύς˙ ἡ δὲ Ἐπικούρειος ἀπ' αὐτοῦ κέκληται Ἐπικούρου.

 

Ἱππόβοτος δ' ἐν τῷ Περὶ αἱρέσεων ἐννέα φησὶν αἱρέσεις καὶ ἀγωγὰς εἶναι˙ πρώτην Μεγαρικήν, δευτέραν Ἐρετρικήν, τρίτην Κυρηναϊκήν, τετάρτην Ἐπικούρειον, πέμπτην Ἀννικέρειον, ἕκτην Θεοδώρειον, ἑβδόμην Ζηνώνειον τὴν καὶ Στωϊκήν, ὀγδόην Ἀκαδημαϊκὴν τὴν ἀρχαίαν, ἐνάτην Περιπατητικήν˙ οὔτε δὲ Κυνικήν, οὔτε Ἠλιακήν, οὔτε Διαλεκτικήν.

[19] Dell'Academia Antica fu caposcuola Platone, di quella di mezzo Arcesilao, della Nuova Lacide; della scuola Cirenaica fu capo Aristippo di Cirene, 64* dell'Eliaca Fedone di Elide, della Megarica Euclide di Megara, 65* della Cinica Antistene di Atene, dell'Eretrica Menedemo d'Eretria, della Dialettica Clitomaco 66* di Cartagine, della Peripatetica Aristotele di Stagira, della Stoica Zenone di Cizio; l'Epicurea è così chiamata dallo stesso Epicuro.
Ma Ippoboto 67* nel libro Delle scuole filosofiche afferma che sono nove le scuole e forme di vita: prima la Megarica 68* seconda la Eretrica, terza la Cirenaica, 69* quarta l'Epicurea, quinta l'Annicerica, sesta la Teodorea, settima la Zenonea o Stoica, ottava l'Academica Antica, nona la Peripatetica; non menziona né la Cinica, né l'Eliaca, né la Dialettica.