[19] ἤδη δ' ἑπτά τ' ἔασι καὶ ἑξήκοντ' ἐνιαυτοὶ
βληστρίζοντες ἐμὴν φροντίδ' ἀν' Ἑλλάδα γῆν˙
ἐκ γενετῆς δὲ τότ' ἦσαν ἐείκοσι πέντε τε πρὸς τοῖς,
εἴπερ ἐγὼ περὶ τῶνδ' οἶδα λέγειν ἐτύμως.

Φησὶ δὲ τέτταρα εἶναι τῶν ὄντων στοιχεῖα, κόσμους δ' ἀπείρους, οὐ παραλλακτοὺς δέ. τὰ νέφη συνίστασθαι τῆς ἀφ' ἡλίου ἀτμίδος ἀναφερομένης καὶ αἰρούσης αὐτὰ εἰς τὸ περιέχον. οὐσίαν θεοῦ σφαιροειδῆ, μηδὲν ὅμοιον ἔχουσαν ἀνθρώπῳ˙ ὅλον δὲ ὁρᾶν καὶ ὅλον ἀκούειν, μὴ μέντοι ἀναπνεῖν˙ σύμπαντά τε εἶναι νοῦν καὶ φρόνησιν καὶ ἀΐδιον.
πρῶτός τε ἀπεφήνατο ὅτι πᾶν τὸ γινόμενον φθαρτόν ἐστι καὶ ἡ ψυχὴ πνεῦμα.

[19] Son già sessantasette anni che porto in giro per l'Ellade i miei affanni e i miei pensieri. Ed a questi sono da aggiungere i venticinque anni trascorsi dalla nascita, se so dire il vero intorno a queste cose.

Egli ammette quattro elementi delle cose che sono, e mondi infiniti, ma immutabili. Le nuvole si formano, quando il vapore dal sole si porta in alto e le solleva nell'aria che le circonda. 50* L'essenza di dio è sferica e non ha alcuna analogia con l'uomo: dio tutt'intero vede, tutt'intero ascolta, ma tuttavia non respira: è tutt'insieme intelligenza, ragione, eternità.
Senofane fu il primo che dimostrò che tutto ciò che diviene è corruttibile e che l'anima è un soffio vitale.