[17] Ἦν δ' αὐτῷ τὰ σύμβολα τάδε˙ πῦρ μαχαίρᾳ μὴ σκαλεύειν, ζυγὸν μὴ ὑπερβαίνειν, ἐπὶ χοίνικος μὴ καθίζειν, καρδίην μὴ ἐσθίειν, φορτίον συγκαθαιρεῖν καὶ μὴ συνεπιτιθέναι, τὰ στρώματα ἀεὶ συνδεδεμένα ἔχειν, ἐν δακτυλίῳ εἰκόνα θεοῦ μὴ περιφέρειν, χύτρας ἴχνος συγχεῖν ἐν τῇ τέφρᾳ, δᾳδίῳ εἰς θᾶκον μὴ ὀμόργνυσθαι,

πρὸς ἥλιον τετραμμένον μὴ ὀμίχειν, ἐκτὸς λεωφόρου μὴ βαδίζειν, μὴ ῥᾳδίως δεξιὰν ἐμβάλλειν, ὁμωροφίους χελιδόνας μὴ ἔχειν, γαμψώνυχα μὴ τρέφειν, ἀπονυχίσμασι καὶ κουραῖς μὴ ἐπουρεῖν μηδὲ ἐφίστασθαι, ὀξεῖαν μάχαιραν ἀποστρέφειν, ἀποδημοῦντα ἐπὶ τοῖς ὅροις ἀνεπιστρεπτεῖν.
[17] I suoi simboli erano questi: non attizzare il fuoco con un coltello, non far tracollare la bilancia, non sedere sulla chenice (misura di grano), non mangiare il cuore, aiuta a deporre il carico e non aggravarlo, 43* abbi le coperte sempre legate insieme, non portare in giro un'immagine di divinità incisa nell'anello, non lasciare nella cenere la traccia della pentola, non far pulizia nella seggetta con una fiaccola, 44* non mingere rivolto al sole, non camminare fuori della via, 45* non stringere la mano con facilità, non avere rondine sotto il tuo stesso tetto, non allevare animali dagli artigli adunchi, non mingere né fermare il passo su unghie o capelli tagliati, allontana da te il coltello affilato, quando abbandoni la tua patria non ti volgere indietro ai confini.