[17] Τόμος ἕβδομος ἐν ῳ

Περὶ παιδείας ἢ περὶ ὀνομάτων α´ β´ γ´ δ´ ε´,
Περὶ ὀνομάτων χρήσεως ἐριστικός,
Περὶ ἐρωτήσεως καὶ ἀποκρίσεως,
Περὶ δόξης καὶ ἐπιστήμης α´ β´ γ´ δ´,
Περὶ τοῦ ἀποθανεῖν,
Περὶ ζωῆς καὶ θανάτου,
Περὶ τῶν ἐν ᾅδου,
Περὶ φύσεως α´ β´,
Ἐρώτημα περὶ φύσεως α´ β´,
Δόξαι ἐριστικός,
Περὶ τοῦ μανθάνειν προβλήματα.

Τόμος ὄγδοος ἐν ᾧ

Περὶ μουσικῆς,
Περὶ ἐξηγητῶν,
Περὶ Ὁμήρου,
Περὶ ἀδικίας καὶ ἀσεβείας,
Περὶ Κάλχαντος,
Περὶ κατασκόπου,
Περὶ ἡδονῆς.

Τόμος ἔνατος ἐν ᾧ

Περὶ Ὀδυσσείας,
Περὶ τῆς ῥάβδου,
Ἀθηνᾶ ἢ περὶ Τηλεμάχου,
Περὶ Ἑλένης καὶ Πηνελόπης,
Περὶ Πρωτέως,
Κύκλωψ ἢ περὶ Ὀδυσσέως,

[17] Nel settimo volume:

Dell'educazione o Dei nomi, in cinque libri;
Dell'uso dei nomi, trattato eristico (di controversia);
Sulla domanda e risposta;
Dell'opinione e scienza, in quattro libri;
Del morire;
Della vita e della morte;
Delle cose nell'Ade;
Della natura, in due libri;
Questione sulla natura, in due libri;
Opinioni, 34* trattato eristico (di controversia);
Problemi dell'apprendere.

Nell'ottavo volume:

Sulla musica;
Degli interpreti;
Di Omero; 35*
Dell'ingiustizia e dell'empietà;
Calcante;
Dell'esploratore;
Sul piacere.


Nel nono volume:

Dell'Odissea;
Della verga (Περὶ τῆς ῥάβδου);
Atena o Di Telemaco;
Elena e Penelope;
Proteo;
Ciclope o Di Odisseo;