[17] Τόμος ἕβδομος ἐν ῳ

Περὶ παιδείας ἢ περὶ ὀνομάτων α´ β´ γ´ δ´ ε´,
Περὶ ὀνομάτων χρήσεως ἐριστικός,
Περὶ ἐρωτήσεως καὶ ἀποκρίσεως,
Περὶ δόξης καὶ ἐπιστήμης α´ β´ γ´ δ´,
Περὶ τοῦ ἀποθανεῖν,
Περὶ ζωῆς καὶ θανάτου,
Περὶ τῶν ἐν ᾅδου,
Περὶ φύσεως α´ β´,
Ἐρώτημα περὶ φύσεως α´ β´,
Δόξαι ἢ ἐριστικός,
Περὶ τοῦ μανθάνειν προβλήματα.

Τόμος ὄγδοος ἐν ᾧ

Περὶ μουσικῆς,
Περὶ ἐξηγητῶν,
Περὶ Ὁμήρου,
Περὶ ἀδικίας καὶ ἀσεβείας,
Περὶ Κάλχαντος,
Περὶ κατασκόπου,
Περὶ ἡδονῆς.

Τόμος ἔνατος ἐν ᾧ

Περὶ Ὀδυσσείας,
Περὶ τῆς ῥάβδου,
Ἀθηνᾶ ἢ περὶ Τηλεμάχου,
Περὶ Ἑλένης καὶ Πηνελόπης,
Περὶ Πρωτέως,
Κύκλωψ ἢ περὶ Ὀδυσσέως,

[17] Τόμος ἕβδομος ἐν ῳ

Περὶ παιδείας ἢ περὶ ὀνομάτων α´ β´ γ´ δ´ ε´.
Περὶ ὀνομάτων χρήσεως ἐριστικός.
Περὶ ἐρωτήσεως καὶ ἀποκρίσεως.
Περὶ δόξης καὶ ἐπιστήμης α´ β´ γ´ δ´.
Περὶ τοῦ ἀποθανεῖν.
Περὶ ζωῆς καὶ θανάτου.
Περὶ τῶν ἐν ᾅδου.
Περὶ φύσεως α´ β´.
Ἐρώτημα περὶ φύσεως α´ β´.
Δόξαι ἢ ἐριστικός.
Περὶ τοῦ μανθάνειν προβλήματα.

Τόμος ὄγδοος ἐν ᾧ

Περὶ μουσικῆς.
Περὶ ἐξηγητῶν.
Περὶ Ὁμήρου.
Περὶ ἀδικίας καὶ ἀσεβείας.
Περὶ Κάλχαντος.
Περὶ κατασκόπου.
Περὶ ἡδονῆς.

Τόμος ἔνατος ἐν ᾧ

Περὶ Ὀδυσσείας.
Περὶ τῆς ῥάβδου.
Ἀθηνᾶ ἢ περὶ Τηλεμάχου.
Περὶ Ἑλένης καὶ Πηνελόπης.
Περὶ Πρωτέως.
Κύκλωψ ἢ περὶ Ὀδυσσέως.

[17] Τόμος ἕβδομος ἐν ῳ

[38510] Περὶ παιδείας ἢ περὶ ὀνομάτων α´ β´ γ´ δ´ ε´,
Περὶ ὀνομάτων χρήσεως ἐριστικός,
Περὶ ἐρωτήσεως καὶ ἀποκρίσεως,
Περὶ δόξης καὶ ἐπιστήμης α´ β´ γ´ δ´,
Περὶ τοῦ ἀποθανεῖν,
[38515] Περὶ ζωῆς καὶ θανάτου,
Περὶ τῶν ἐν ᾅδου,
Περὶ φύσεως α´ β´,
Ἐρώτημα περὶ φύσεως α´, ἐρώτημα περὶ φύσεως β´,
[38520] Δόξαι [] ἐριστικός,
Περὶ τοῦ μανθάνειν προβλήματα.

Τόμος ὄγδοος ἐν ᾧ

Περὶ μουσικῆς,
Περὶ 〈τῶν Ὁμήρου〉 ἐξηγητῶν,
[3861] Περὶ Ὁμήρου,
Περὶ ἀδικίας καὶ ἀσεβείας,
Περὶ Κάλχαντος,
Περὶ κατασκόπου,
[3865] Περὶ ἡδονῆς.

Τόμος ἔνατος ἐν ᾧ

Περὶ Ὀδυσσείας,
Περὶ τῆς ῥάβδου,
Ἀθηνᾶ ἢ περὶ Τηλεμάχου,
[38610] Περὶ Ἑλένης καὶ Πηνελόπης,
Περὶ Πρωτέως,
Κύκλωψ ἢ περὶ Ὀδυσσέως,