Κεφ. γ'.

ΠΟΛΕΜΩΝ

[16] Πολέμων Φιλοστράτου μὲν ἦν υἱός, Ἀθηναῖος τῶν δήμων Οἴηθεν. νέος δ' ὢν ἀκόλαστός τε καὶ διακεχυμένος ἦν οὕτως ὥστε καὶ περιφέρειν ἀργύριον πρὸς τὰς ἑτοίμους λύσεις τῶν ἐπιθυμιῶν˙ ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς στενωποῖς διέκρυπτεν. καὶ ἐν Ἀκαδημείᾳ πρὸς κίονί τινι τριώβολον εὑρέθη προσπεπλασμένον αὐτοῦ διὰ τὴν ὁμοίαν τῇ προειρημένῃ πρόφασιν.
καί ποτε συνθέμενος τοῖς νέοις μεθύων καὶ ἐστεφανωμένος εἰς τὴν Ξενοκράτους ᾖξε σχολήν˙ ὁ δὲ οὐδὲν διατραπεὶς εἶρε τὸν λόγον ὁμοίως˙ ἦν δὲ περὶ σωφροσύνης. ἀκούων δὴ τὸ μειράκιον κατ' ὀλίγον ἐθηράθη καὶ οὕτως ἐγένετο φιλόπονος ὡς ὑπερβάλλεσθαι τοὺς ἄλλους καὶ αὐτὸν διαδέξασθαι τὴν σχολήν, ἀρξάμενον ἀπὸ τῆς ἕκτης καὶ δεκάτης καὶ ἑκατοστῆς Ὀλυμπιάδος.

Capitolo III

POLEMONE

[16] Polemone figlio di Filostrato nacque ad Atene, nel demo Eea. Nella sua giovinezza fu così intemperante e dissipato che portava sempre con sé del denaro per poter soddisfare prontamente i suoi desideri e per questo aveva dei nascondigli nelle viuzze e negli angiporti. Ed una volta nell'Academia accanto ad una colonna si trovò un pezzo di tre oboli che egli aveva destinato allo scopo anzi detto.
Un giorno, d'accordo con suoi giovani amici, ubriaco e con la testa incoronata, piombò nella scuola di Senocrate. Senza scomporsi Senocrate continuò il suo discorso come prima: l'argomento era la moderazione. Il giovinetto ascoltò e pian piano si lasciò conquistare e si dedicò allo studio con tanto zelo che superò tutti gli altri e fu il successore di Senocrate nello scolarcato, cominciando dalla CXVI Olimpiade.
34*