[8] καὶ αὐτὸν Ἐπίκουρον ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς (fg. 113 Us.) περὶ Ναυσιφάνους λέγειν˙

"Ταῦτα ἤγαγεν αὐτὸν εἰς ἔκστασιν τοιαύτην, ὥστε μοι λοιδορεῖσθαι καὶ ἀποκαλεῖν διδάσκαλον (sc. ἑαυτον)."

πλεύμονά τε αὐτὸν ἐκάλει (fg. 236 Us.) καὶ ἀγράμματον καὶ ἀπατεῶνα καὶ πόρνην˙ τούς τε περὶ Πλάτωνα (fg. 238 Us.) Διονυσοκόλακας καὶ αὐτὸν Πλάτωνα χρυσοῦν, καὶ Ἀριστοτέλη ἄσωτον, ὃν καταφαγόντα τὴν πατρῴαν οὐσίαν στρατεύεσθαι καὶ φαρμακοπωλεῖν˙ φορμοφόρον (fg. 172 Us.) τε Πρωταγόραν καὶ γραφέα Δημοκρίτου καὶ ἐν κώμαις γράμματα διδάσκειν˙ Ἡράκλειτόν τε κυκητὴν καὶ Δημόκριτον Ληρόκριτον καὶ Ἀντίδωρον Σαννίδωρον˙ (fg. 4 Us.) τούς τε Κυνικοὺς ἐχθροὺς τῆς Ἑλλάδος˙ καὶ τοὺς διαλεκτικοὺς πολυφθόρους, Πύρρωνα δ' ἀμαθῆ καὶ ἀπαίδευτον.

[8] E che lo stesso Epicuro nelle Epistole così parla di Nausifane:

Per questi fatti cadde in tal delirio da ingiuriarmi aspramente e da proclamarsi mio maestro. 21*

Epicuro soleva chiamare Nausifane 'polmone marino' (un mollusco), 'illetterato', 'frodatore', 'puttana'; i Platonici 'adulatori di Dioniso' 22* lo stesso Platone 'uomo d'oro' ed Aristotele 'dissipatore', che dopo aver divorato la sostanza paterna si era dato alla vita militare e alla vendita di farmachi, e Protagora 'facchino' 23* e 'scrivano di Democrito' oltre che 'maestro di scuola nei villaggi', e Eraclito 'rimescolatore' e Democrito 'Lerocrito' ovvero 'spacciatore di bagattelle', e Antidoro 'Sannidoro' ovvero 'scodinzolatore e corruttore', e i Ciziceni 24* 'nemici della Grecia', e i Dialettici 'esiziali', e Pirrone 'ignorante e indotto'.