[16] ἔνθα καὶ Ξενόφιλον τὸν Πυθαγορικόν, ἐρωτηθέντα πῶς ἂν μάλιστα τὸν υἱὸν παιδεύσειεν, εἰπεῖν, εἰ πόλεως εὐνομουμένης γενηθείη. ἄλλους τε πολλοὺς κατὰ τὴν Ἰταλίαν ἀπεργάσασθαι καλούς τε καὶ ἀγαθοὺς ἄνδρας, ἀτὰρ καὶ Ζάλευκον καὶ Χαρώνδαν τοὺς νομοθέτας˙ ἱκανός τε γὰρ ἦν φιλίας ἐργάτης τά τ' ἄλλα καὶ εἴ τινα πύθοιτο τῶν συμβόλων αὐτοῦ κεκοινωνηκότα, εὐθύς τε προσηταιρίζετο καὶ φίλον κατεσκεύαζεν. [16] e che Senofilo Pitagorico, interrogato quale fosse il miglior modo per educare un figlio, abbia risposto. «Facendolo diventare cittadino di uno Stato ben governato». E Che molti altri in Italia egli abbia resi uomini onesti e gravi, e tra questi Zaleuco e Caronda legislatori; ché era soprattutto un appassionato creatore dell'amicizia e quando sapeva che qualcuno aveva adottato i suoi simboli, sùbito entrava in relazione con lui e gli diveniva amico.