[16] Ἐπιμελῶς δὲ καὶ πρὸς Φίλωνα τὸν διαλεκτικὸν διεκρίνετο καὶ συνεσχόλαζεν αὐτῷ˙ ὅθεν καὶ θαυμασθῆναι ὑπὸ Ζήνωνος τοῦ νεωτέρου οὐχ ἧττον Διοδώρου τοῦ διδασκάλου αὐτοῦ. ἦσαν δὲ περὶ αὐτὸν καὶ γυμνορρύπαροί τινες, ὥς φησι καὶ ὁ Τίμων (Diels 39)˙


ὄφρα πενεστάων σύναγεν νέφος, οἳ περὶ πάντων
πτωχότατοί τ' ἦσαν καὶ κουφότατοι βροτοὶ ἀστῶν.


Αὐτὸν δὲ στυγνόν τ' εἶναι καὶ πικρόν, καὶ τὸ πρόσωπον συνεσπασμένον. ἦν εὐτελής τε σφόδρα καὶ βαρβαρικῆς ἐχόμενος μικρολογίας, προσχήματι οἰκονομίας. εἰ δέ τινα ἐπισκώπτοι, περιεσταλμένως καὶ οὐχ ἅδην, ἀλλὰ πόρρωθεν˙ λέγω δὲ οἷον ἐπὶ τοῦ καλλωπιζομένου ποτὲ ἔφη˙

[16] Era solito disputare accuratamente col dialettico Filone e studiava insieme con lui. Filone riscosse da Zenone che era più giovane 33* un'ammirazione pari a quella del suo maestro Diodoro. A sentire Timone era circondato da gente nuda e sordida: 34*

Intanto raccoglieva un nùgolo di poveri servi, i più pitocchi e i più affamati del mondo. 35*

Egli stesso aveva il volto arcigno severo e inamarito e corrugava la fronte. Era estremamente parsimonioso e di una taccagneria indegna di un greco, che ammantava col pretesto dell'economia. Esercitava il suo motteggio verso gli altri con concisione, senza diffondersi, 36* ma quasi da lontano. Adduco come esempio la battuta che egli dedicò ad un agghindato bellimbusto.